Om konferensen

En konferens med fokus på potential framför begränsningar

Vi kommer under konferensen att fokusera på elevens potential snarare än hens begränsningar.
Ni kommer att få ta del av konkreta exempel på hur elevens resurser kan kartläggas och undervisning som anpassats för att stimulera lärande.
Vi får höra elever, personal, forskare och beslutsfattare berätta om vad anpassad grundskola är och kan vara; Hur omvandlas läroplanen till en skoldag i praktik och finns det visioner bortom namnbytet?    

Konferensen ska ge dig
 • ökad förståelse för elevens potential och möjligheter
 • ett gott utbyte av både kunskap och social gemenskap
 • svar på om namnbytet innebär även andra förändringar
 • konkreta beskrivningar av hur du/din verksamhet kan organisera ert arbete så att både personal och elever kommer till sin fulla rätt

Vi kommer att få ta del av många goda exempel från vardagen och verksamheter som lyckats få eleverna att växa och göra elevens vardag begriplig, meningsfull och hanterbar

Efter konferensen ska du ha god
 • kunskap kring läroplan och lektionsupplägg
 • tips och idéer som du kan förverkliga på din egen arbetsplats
 • hur fritidsverksamheten kan ge eleven möjlighet till både återhämtning, lek och kreativitet för att möjliggöra den fria tidens lärande
 • hur vi möjliggör delaktighet i grupp när det behövs stöd i socialt samspel

Pedagoger, assistenter, elevhälsa, rektorer, LSS-handläggare

Program

Mellan merparten av inläggen är det inlagt en kortare paus

09:45 - 10:00
Konferensen öppnar

Konferencier / öppningstalare inleder konferensen och hälsar er välkomna till två dagar av kunskapspåfyllnad och nätverksbyggande!

Leo Lust
10:00 - 10:25
Mer än ett namnbyte?
Leo Lust - Elev

Leo Lust var 14 år när han skrev ett medborgarförslag om att byta namn på skolformen som då hette särskola.
En anledning var att flera av hans kompisar hade blivit mobbade för att de gick på särskola och han tyckte att namnet var stigmatiserade. Fanns det mer som drev honom och vad är hans vision för den anpassade grundskolan? 

Denice Sverla
10:30 - 11:25
Att driva en anpassad grundskola utan begränsningar
Denice Sverla - Bitr. rektor

En elitidrottare begränsar sig aldrig, utan strävar snarare alltid efter att nå längre och längre. En liknade inställning behöver vi ha i skolan för att ge eleverna en möjlighet att ständigt stimuleras och utvecklas i sitt lärande. Med konkreta exempel på huret tar Denice Sverla oss in i hur vi kan utmana och kartlägga vår praktiska elevsyn och hur kan vi få eleverna i skolformen att utvecklas och nå nya nivåer.
Det är lätt att säga att vi tänker och gör men praktiken speglar egentligen något annat. 

• Hur kan vi kartlägga vårt sätt att se på elever i svårigheter?

• Hur kan vi arbeta med att utmana och utveckla vår elevsyn?

• Hur kan vi arbeta med självständighet i verksamheten och hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för en självständig framtid?

Katarina Sjöberg
11:45 - 12:30
Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt - AKK
Katarina Sjöberg - Speciallärare

Katarina Sjöberg, speciallärare på Lindskolan, presenterar sitt examensarbete som avhandlar hur man får syn på elevernas kompetens och hur man med hjälp av Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt, AKK, arbetar med att ge eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i olika ämnesinnehåll.

Vi får även veta mer om hur man kan anpassa bedömningsstöden utifrån elevgruppen och tolka elevernas kunskaper med hjälp av AKK.

Helena Molker Lovén
13:30 - 14:15
Samtalsmatta/Talking Mats som verktyg för elevinflytande
Helena Molker Lovén - Lärare

Genom samtalsmatta/Talking Mats kan personer med kognitiva och kommunikativa svårigheter uttrycka sina åsikter. 
I föreläsningen får du veta mer om metoden och hur den praktiskt kan användas i den anpassade skolan för att ge eleverna inflytande.

 

 

Annelie Karlsson
14:45 - 15:45
Den anpassade skolans fritidshem - hur det kan komplettera och samspela med skola
Annelie Karlsson - Specialpedagog

Elever i den anpassade skolan behöver ett fritidshem som samspelar med skolan och ger eleven möjlighet till både återhämtning, lek och kreativitet för att möjliggöra den fria tidens lärande. 
Anneli tar i sin föreläsning upp följande:

 • Samspel med skola
 • Ett fritidshem som blir begripligt, meningsfullt och hanterbart - hur gör vi i praktiken?
 • Övergångar och andra situationer som ofta blir svåra, konkreta exempel på arbetssätt
 • Delaktighet i grupp när det behövs stöd i socialt samspel
 • Inkludering av elev som går i grundskolans fritidshem - arbetssätt för att göra det gynnsamt för eleven 
 • Att leda det anpassade fritidshemmet - vad behövs organisatoriskt?

Dag två

Nilla Schöld Anette Andersson
09:00 - 10:00
Begränsar du dina elever?
Nilla Schöld - Bitr. rektor Anette Andersson - Lärare

Nilla Schöld och Anette Andersson från Lindskolan, berättar om skolans arbete med normkritik i personalgruppen.
Hur får vi syn på våra egna fördomar och hur kan vi ligga steget före så att dessa inte begränsar eleverna?

Helena Molker Lovén
10:15 - 11:00
Språklig utveckling med AKK – evidens och praktik
Helena Molker Lovén - Lärare

Hur kan vi arbeta evidensinformerat för att utveckla elevernas kommunikation och språk? I föreläsningen ges praktiska exempel med utgångspunkt i den evidens som finns på området.

Linda Kahlin Pernilla Josefsson Nella Celik
11:30 - 12:30
Analys av digitalt material som verktyg för progression
Linda Kahlin - Docent i svenska Pernilla Josefsson - Lektor i medieteknik Nella Celik - Förstelärare

I den här föreläsningen får vi veta mer om hur vi kan upptäcka och bli medvetna om elevernas kompetens.
Vi får se filmklipp på lektionssekvenser och ta del av hur man kan studera dessa utifrån olika perspektiv och frågeställningar i syfte att ta reda på elevens fulla potential. 

Nella Celik och Anette Andersson från Lindskolan berättar tillsammans med Linda Kahlin och Pernilla Josefsson från Södertörns högskola om deras gemensamma ULF-projekt. ((Utveckling, Lärande och Forskning).

 

Daniel Östlund
13:30 - 14:30
Pedagogisk omsorg – grunden för ett livslångt lärande
Daniel Östlund - Bitr. professor i pedagogik inriktning specialpedagogik

En viktig och svår uppgift inom den anpassade skolan är att skapa balans mellan omsorg och utmaningar så att alla elever utvecklar känslan av tillhörighet och delaktighet i syfte att lägga grunden för ett livslångt lärande.

I föreläsningen ger Daniel oss en summering av olika perspektiv på omsorg och utmaningar utifrån sin tidigare och pågående forskning inom anpassad skola.

 

Bild av Lindskolan - konferensens värdskola

Lindskolan - konferensens värdskola

Lindskolan är en anpassad grundskola i Huddinge kommun där elevmedverkan och elevens röst har en central plats i det dagliga arbetet. 
Skolans logga är skapad utifrån en bild som en elev på skolan ritat och den används på personalens arbetskläder, tröjor som alla elever fått och som en symbol för skolans värdegrund.

Lindskolan är samarbetspartner och värdskapsskola för konferensen.

 

 

Priser på konferensen

Alla priser är exklusive moms. Priser markerade i  grönt  gäller vid anmälan inom early bird-fristen. (28. jul. 2023). Vi har även grupprabatter om fem eller flera från samma arbetsplats deltar fysiskt, ta kontakt med oss så ordnar vi detta. För grupper som deltar digitalt, se rabatterade priser nedanför.

Fysiskt deltagande

Deltagaravgift, lunch och pausförtäring samt kaffe/te är inkluderat i priset. Vid val av helpension är även frukost och konferensmiddag inkluderat.

 • Båda dagarna utan övernattning (dagdeltagande)
  4700,- 5600,-
 • Båda dagarna MED övernattning (helpension)
  6500,- 7400,-
 • Endast en av dagarna
  2630,- 3170,-

Helpension – samt tillägg för anslutningsdygn vid helpension (övernattning: 29. nov. til 1. dec.): 1250,-

Digitalt deltagande

Du kan följa konferensen live och via inspelning i 14 dagar efteråt. Om du bekostar konferensen själv (som privatperson) så erhåller du 50% rabatt på priset.

 • En digital deltagare/plats
  2100,- 2800,-
 • Grupprabatt 5 deltagare
  9975,- 13300,-
 • Grupprabatt 10 deltagare
  18900,- 25200,-
 • Grupprabatt 15 deltagare
  27090,- 36120,-
 • Grupprabatt 20 deltagare
  34440,- 45920,-
 • Grupprabatt 30 deltagare
  47250,- 63000,-
 • Grupprabatt 40 deltagare
  54600,- 72800,-
 • Grupprabatt 50 deltagare
  57750,- 77000,-

Vid anmälan av digitala grupper är det möjligt att se på konferensen på flera platser/enheter samtidigt. En person kommer att stå som ansvarig för gruppanmälning, individuell registrering sker senare.