Om konferensen

Vårt mål är att detta ska bli ett årligt återkommande evenemang och Mötesplatsen med stort M för alla som arbetar med Individual Placement and Support och insatser för stöd till arbete.
Konferensen kommer att ge dig praktiska tips, den senaste nationella och internationella forskningen, samt vara en mötesplats som samlar de bästa föredragshållarna och ger utrymme för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra som arbetar med IPS.

Konferensen arrangeras i samarbete med vår norska systerorganisation Fagfokus och de nätverk som arbetar med IPS i Norden. Samarbetet ger oss möjlighet att samla de bästa nordiska föredragshållarna på området.

Det finns ännu utrymme för fler inlägg så du är varmt välkommen att kontakta oss om du har tips på en föredragshållare eller ett ämne du vill lyfta/lyssna till på konferensen!

 

Välkomna!
 • Alla de Nordiska länderna har i stort sett samma ramverk och sociala skyddsnät kring arbetsrehabilitering och insatser för stöd till arbete. IPS är en väletablerad metod som har gått från projektfas till att vara implementerad och integrerad i daglig drift.
 • Övergången från projekt till permanenta verksamheter ställer nya krav på utförarna och de aktörer som ska samarbeta med IPS som behandlingsmetod och IPS som metod för arbetsinkludering. På den här konferensen får vi ta del av erfarenheter från hela Norden kring vad som sker när stora organisationer ska samarbeta på individnivå och systemnivå.
 • Sätt av två dagar till den enda konferensen i sitt slag och ta tillfället i akt att nätverka med metodhandledare, jobbcoacher, arbetskonsulenter och motsvarande från hela Norden.

Kontakta oss om ni är intresserade av att hålla föredrag, presentera ett projekt, en forskningsstudie eller annat som ni tänker är intressant inom området. Likaså om ni vill tipsa om ett fördjupningstema eller en person ni önskar se som föredragshållare. [email protected]

Program

Mellan merparten av inläggen är det inlagt en kortare paus

09:40 - 09:45
Konferensen öppnar

Konferencier / öppningstalare inleder konferensen och hälsar er välkomna till två dagar av kunskapspåfyllnad och nätverksbyggande!
 

Eric Latimer
09:45 - 10:45
Is IPS good value for money?
Eric Latimer - Professor

Our keynote speaker, Dr. Eric Latimer, commences the conference and sets the tone for two days filled with knowledge and experience. Latimer is a Research Scientist at the Douglas Mental Health University Institute and a Professor in the Department of Psychiatry at McGill.

Beate Brinchmann June Ullevoldsæter Lystad
11:00 - 11:45
Implementering av IPS i daglig drift
Beate Brinchmann - Enhetschef IPSNOR June Ullevoldsæter Lystad - Ph.D. Oslo Universitetssjukhus

I det här inlägget presenteras resultat från två forskingsprojekt, IPSNOR och IPS+.
Vi får ta del av insamlade data och erfarenheter från jobbspecialister och effekter på samhällsnivå avseende arbetsdelaktighet, funktionsnivå, kliniska och kognitiva mål.

Vi får även svar på om kombinationen av metodik från IPS och JMO (Jobbmästrande uppföljning) kan hjälpa personer med tidig psykos ut i arbetslivet.
 

IPSNOR är ett forskningsprojekt under ledning av Regional kompetenstjänst för arbete och psykisk hälsa på Nordlandssjukhuset HF.
Projektet finansieras av Norges Forskningsråd och följer implementeringen av IPS i Nordnorge genom intervjuer, frågeformulär och registerdata.

IPS + är ett forsknings- och utvecklinsprojekt vid Sektionen för Tidig psykosbehandling och Sektionen för Behandlingsdforskning på Oslo universitetssjukhus.
Projektet finansieras av NAV*, Helsedirektoratet (Folkhälsomyndigheten) och resurser från NAV Arbete och Hälsa i Oslo. 

 

* NAV är namnet på den norska myndighet som bildades när landets försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunernas socialtjänst samlokaliserades 2006.
   Det ska finnas minst ett NAV-kontor i varje kommun i Norge. 

 

Ulrik Lund-Sørensen
12:00 - 13:00
IPS UNG - gemensamhetsskapande aktiviteter
Ulrik Lund-Sørensen - Utvecklingschef

IPS-centret i Danmark har i ett par projekt arbetat med att utveckla och målinrikta IPS-metoden till unga som har psykiatriska diagnoser eller en psykisk sårbarhet. Ett av de verksamma redskapen i IPS UNG är att samla de unga i grupper och arbeta med gemensamhetsskapande aktiviteter.

Erik Andersson
14:00 - 14:45
IPS för patienter med OCD
Erik Andersson - Leg. Psykolog

I en föreläsning med workshop-inslag går Erik igenom vad OCD är och vad som gör att patienter med OCD står utanför arbetsmarknaden. Erik kommer också att presentera en pågående studie som genomförs i Region Stockholm där man testar ifall IPS är effektivt för patienter med OCD.
I den senare delen av föreläsningen vill vi involvera publiken och diskutera eventuella möjligheter och utmaningar med att implementera IPS i psykiatrin för denna patientgrupp.

Jonas Andersson
15:00 - 15:45
Integrering av IPS i psykosvården
Jonas Andersson - Projektledare

Sedan 2019 har Stockholm stad, genom Samordningsförbundet Stockholm stad, bedrivit projektet Integrering av IPS i psykosvården.
Sedan 2023 ingår projektet i ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) som heter Lumena, vilket är ett länsövergripande projekt med fem andra samordningsförbund i Stockholms län.
Integrering av IPS i psykosvården är ett samverkansprojektet där arbetsspecialister arbetar integrerat på fem psykosmottagningar i Stockholms län för att erbjuda IPS på ett så programtroget sätt som möjligt. Projektledare Jonas Andersson delar med sig av de framgångsfaktorer och de utmaningar som kommer av att arbeta integrerat hos psykiatrin

Det nya i insatsen är att arbetsspecialisterna arbetar integrerat med övriga teammedlemmar i teamen på mottagningarna. Arbetsrehabilitering och frågor om arbete och studier ges plats i utbudet av tillgängliga insatser på den psykiatriska mottagningen, och att IPS blir en del av vårdplaneringen. Det individuella arbetet med deltagare som vill få stöd i att komma ut i arbete eller påbörja studier sker i nära samarbete med behandlare på mottagningen.

Under projektiden utvärderades ett antal frågor som det går att läsa mer om i projektets slutrapport https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2022/04/Slutrapport_IPS_Stockholm_220408.pdf

 • Kommer fler deltagare ut i arbete och studier om IPS integreras i psykiatrin?
 • Hur upplever IPS-deltagare insatsen?
 • Hur påverkar en IPS-insats psykisk hälsa och personlig återhämtning hos projektdeltagarna?
 • Vilka faktorer är viktiga vid implementering av evidensbaserade metoder?
 • Hur förändras arbetsspecialistens arbete när IPS integreras i psykosvården?
 • Förändras det psykiatriska teamets syn på patienters förmåga att arbeta och studera?

Dag två

Noora Sipilä
09:00 - 09:45
IPS in Finland – experiences of implementation and outcomes of the evaluation study
Noora Sipilä - Forskare
 • Where are we now with IPS in Finland
 • Challenges and successes in implementation
 • Impacts of IPS on employment and psycho-social well-being of the customers
Anne Schildt Jenny Düring
10:00 - 10:45
Vad gör IPS stödet för skillnad för den enskilde individen?
Anne Schildt - IPS-handledare och projektledare Jenny Düring - Beteendevetare

I en dialog mellan Anne, som jobbar som IPS-handledare vid Fontänhuset i Lund, och Jenny som har erfarenhet av psykisk ohälsa och har IPS-stöd, får vi höra mer om vad IPS-stödet gör för skillnad för den enskilde individen.
Anne och Jenny diskuterar även frågan om en mentor, utöver IPS-stödet, kan göra skillnad för den enskilde individen. 

Psykisk ohälsa är dyr och kostnadskrävande, både för individen och samhället.
En svensk rapport beräknar att en person med diagnosen schizofreni kostar kommun, landsting och stat omkring 500 000 kronor per år. För den drabbade innebär sjukdomen ofta ett svårt lidande och svår fattigdom hela livet.

För personer med psykisk ohälsa har fontänhusmodellen visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmodell världen över. I en stor studie från National Institute for Mental Health i USA går det att läsa att fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram.

Statistiken visar även att medlemskap i ett fontänhus resulterar i avsevärt minskat antal dagar på sjukhus, minskad användning av sociala insatser och öppenvård, bättre livskvalitet och att medlemmar blir mer benägna att både söka arbete och behålla arbete.

En väg tillbaka till arbetet

Vad gäller rehabilitering av personer med psykisk ohälsa råder konsensus inom forskningsvärlden: fontänhusmodellen är effektiv. Framför allt på det mänskliga planet, men också vad gäller minskade kostnader för sjukvård, socialt stöd från kommunen samt sjukersättning från staten. Med fontänhusens inkluderande rehabiliteringsprogram kan personer som står långt från arbetsmarknaden hitta vägen tillbaka.

Eva L. Bergsten Lisbeth P. Kristiansen
11:00 - 11:45
Uppfattningar om IPS ur ett samverkansperspektiv
Eva L. Bergsten - Universitetslektor Lisbeth P. Kristiansen - Professor i omvårdnad

En presentation av hur involverade parter i kommunprojektet ”Ett hållbart arbetsliv”, region Gävleborg 2019-2023, upplevt att IPS metoden varit bidragande till att förbättra den viktiga  myndighetssamverkan som behövs för att stötta invånare med psykisk ohälsa att komma i arbete eller annan sysselsättning.    

Helena Jonsson
12:30 - 13:15
IPS för personer med beroendeproblematik
Helena Jonsson - Metodstödjare & Projektledare

Samordningsförbundet i Stockholm stad genomför ett projekt som riktar sig till personer med beroendeproblematik. För att delta i projektet ska deltagaren vara motiverad att börja studera eller arbeta och att delta i forskningsstudien som är knuten till projektet.  

Syftet med projektet är att pröva och utvärdera arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-metoden för personer med beroendeproblematik.

Målet är att deltagaren ska hitta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studier inom ordinarie utbildningsutbud och samtidigt förkorta tiden i beroende. För att ge optimalt stöd till deltagarna behöver IPS ske i anslutning till befintliga behandlingar och stödinsatser.

 

 

Fyra enheter ingår i projektet; Enheten för Hemlösa, Järva stadsdelsförvaltning, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning och Södermalms stadsdelsförvaltning.
Följeforskning genomförs av Lunds Universitets centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI). 

För att vara aktuell för projektet måste deltagaren vara aktuell på Ekonomiskt bistånd och Vuxenenhet inom någon av de medverkande stadsdelsförvaltningarna:

Projektet pågår under perioden 220901-250831 och förväntat antal deltagare är 240 med ett estimerat bortfall på 60 personer vilket ger 90 i IPS gruppen och 90 i kontrollgruppen som fullföljer studien.


 

 

Ingrid Li Pauline Fay
13:30 - 14:15
Att träna på obehagliga situationer med hjälp av AI och VR
Ingrid Li - Jobbvägledare Pauline Fay - Jobbvägledare

Artificiell intelligens gör intåg på alla yrkesområden, även inom IPS. Många upplever obehag och nervositet inför det första mötet med en ny arbetsgivare oavsett det är en formell intervju eller ett informellt möte. @work och Simli har i samarbete tagit fram ett verkyg där den sökande kan träna på att genomföra en jobbintervju under trygga och kontrollerade former med hjälp av VR-glasögon och AI-teknologi. Här får vi ta del av de första resultaten från användarna! 

 

Stefan C. Hardonk
14:30 - 15:15
Reflections on IPS and work inclusion from a critical disability studies perspective
Stefan C. Hardonk - Associate professor in Disability Studies

Literature on work inclusion shows an increasing body of knowledge about the perspective of persons with disabilities on work inclusion and how they give meaning to the concept in their working lives. Research points towards the importance of approaching work inclusion as a process that involves not only the individual, but also, and not least, the work environment. This raises questions about how work organisations may be supported to achieve work inclusion of persons with disabilities and, by consequence, about the role of programmes such as IPS in the inclusion process. This lecture reflects on lessons that can be drawn from research about work inclusion for the benefit of IPS implementation in the Nordic countries. 

Eric Latimer Miles Rinaldi Arnstein Mykletun
17:00 - 19:30
Research Seminar: IPS - current status and moving forward
Eric Latimer - Professor Miles Rinaldi - Head of unit Arnstein Mykletun - Professor and psychologist

This is an optional post-seminar

International researchers have been invited to shed light on current and future research on IPS.
The seminar will be led by Beate Brinchmann (Head of the Centre for Work and Mental Health, Nordland Hospital Trust) and June Lystad (Associate Professor, Oslo University Hospital/University of Oslo) and is open to all participants with an interest in IPS and future research possibilities. Contributers to the session will be:

 • Miles Rinaldi
 • Eric Latimer
 • Arstein Mykletun
 • Beate Brinchman
 • June Lystad
 • Thomas Christensen

Priser på konferensen

Alla priser är exklusive moms. Priser markerade i  grönt  gäller vid anmälan inom early bird-fristen. (28. feb. 2024). Vi har även grupprabatter om fem eller flera från samma arbetsplats deltar fysiskt, ta kontakt med oss så ordnar vi detta. För grupper som deltar digitalt, se rabatterade priser nedanför.

Fysiskt deltagande

Deltagaravgift, lunch och pausförtäring samt kaffe/te är inkluderat i priset.

 • Båda dagarna utan övernattning (dagdeltagande)
  4500,- 5500,-
 • Endast en av dagarna
  2500,- 3100,-
Digitalt deltagande

Du kan följa konferensen live och via inspelning i 14 dagar efteråt. Om du bekostar konferensen själv (som privatperson) så erhåller du 50% rabatt på priset.

 • En digital deltagare/plats
  1800,- 2240,-
 • Grupprabatt 5 deltagare
  8550,- 10640,-
 • Grupprabatt 10 deltagare
  16200,- 20160,-
 • Grupprabatt 15 deltagare
  23220,- 28896,-
 • Grupprabatt 20 deltagare
  29520,- 36736,-
 • Grupprabatt 30 deltagare
  40500,- 50400,-
 • Grupprabatt 40 deltagare
  46800,- 58240,-
 • Grupprabatt 50 deltagare
  49500,- 61600,-

Vid anmälan av digitala grupper är det möjligt att se på konferensen på flera platser/enheter samtidigt. En person kommer att stå som ansvarig för gruppanmälning, individuell registrering sker senare.