Om konferensen

Långvarig och omfattande skolfrånvaro förekommer hos ett stort antal elever och tycks öka för varje år som går. Detta sägs med viss reservation då det saknas systematiska och tillförlitliga utvärderingar över tid. Vad vi med säkerhet vet är dock att det bakom varje siffra i statistiken döljer sig en elev och familj med stort lidande och hinder till följd av situationen de befinner sig i.

Unga med hög skolfrånvaro är en grupp som riskerar att utveckla psykisk ohälsa och olika former av psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är också en vanlig riskfaktor för att utveckla skolfrånvaro.
Barn och ungas önskan, och behov, är att gå i skolan och att vara som alla andra, därtill är skolan den största skyddsfaktorn för att hindra ett framtida utanförskap.

Det finns fungerande insatser för barn och unga med omfattande frånvaro!
Till den här konferensen har vi har bjudit in ledande expertis för att ge dig kunskap och konkreta tips på hur du kan främja närvaro samt agera vid frånvaro.
Föreläsarna har alla lång erfarenhet av arbete med skolfrånvarande elever, både direkt med eleven och personer i dennes omgivning och genom att ge utbildning och handledning till skolpersonal och andra aktörer runt eleven. Flera av föreläsarna har gett ut böcker och publicerat studier kring ämnet och tillhör de främsta när det kommer till systematiskt arbete med skolfrånvaro. 

Motsatsen till frånvaro är att skapa goda och inkluderande gemenskaper. Vi vill att du som deltagare ska få uppleva just detta på konferensen. 
Vi kommer att skapa utrymme för inspirerande erfarenhetsdelning, nätverksbyggande och möjlighet till stor deltagaraktivitet.


Välkomna!

Några av föredragshållarna

Aggie Öhman
Skolutvecklare med fokus skolfrånvaro
Annelie Karlsson
Specialpedagog
Sirkka Persson
Verksamhetsutvecklare
På konferensen får du inblick i
 • Tillvägagångssätt för att hjälpa elever, föräldrar och skolpersonal att verka för trivsel, trygghet och lärande
 • Hur du samarbetar med andra kring elevens bästa
 • Hur du bygger goda och hållbara relationer
 • Hur du kan anpassa kartläggning och insatser utifrån elevens funktionsförmåga och diagnoser såsom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/funktionsvariationer

Vi har bjudit in några av Sveriges främsta föreläsare på området för att ge dig praktiska och konkreta tips på hur du kan främja närvaro, arbeta förebyggande samt agera vid frånvaro.

Efter konferensen kommer du
 • Ha fått med dig kunskap om strukturerade metoder för kartläggning och åtgärder av frånvaro
 • Veta mer om hur du kan främja närvaro
 • Ha kunskap om hur du ger konkret och positiv feedback och därigenom ökar möjligheten att få med eleven i förändringsarbetet

Skolledare, pedagoger, assistenter, personal inom elevhälsa

Program

Mellan merparten av inläggen är det inlagt en kortare paus

09:45 - 10:00
Konferensen öppnar

Konferencier / öppningstalare inleder konferensen och hälsar er välkomna till två dagar av kunskapspåfyllnad och nätverksbyggande!
 

Sirkka Persson
10:00 - 11:15
Hur får man med alla på tåget?
Sirkka Persson - Verksamhetsutvecklare

Arbetet med skolfrånvaro är mycket mer än arbete med enskilda individer/elever. Vår inledningstalare Sirkka kommer belysa skolledarrollen och hur vi möjliggör och säkerställer att det arbete som görs har ett tydligt skolutvecklingsfokus.

Under denna föreläsning kommer Sirkka att berätta om framgångsfaktorer och dela med sig av konkreta tips för hur ni kan gå tillväga för att lyckas med att få hela skolan att jobba mot samma mål.

Annelie Karlsson
11:30 - 12:30
Kartläggningsarbetet i praktiken
Annelie Karlsson - Specialpedagog

För att kartläggningsarbetet ska leda till utveckling så behöver det, utöver kartläggningar på individnivå, finnas fungerande modeller på organisatorisk nivå.
I den här föreläsningen ger Annelie en beskrivning av det systematiska arbetet på organisatorisk nivå, hur det går att få en bild av frånvaroproblematik i hela verksamheten och varför det är viktigt.
På individnivå får ni ta del av hur ni kan involvera eleven på ett respektfullt sätt.
Att eleven får känna sig delaktig är nyckeln till att insatserna ska upplevas meningsfulla, bli begripliga och hanterbara.

Vi får veta mer om:
- Att kartlägga risker för frånvaro

- Ett strukturerat arbetssätt för att fånga in elever i riskzon tidigt

- Hur vi kan få med eleven i kartläggningen när vi ser att det finns risk för minskad närvaro - och varför vi bör göra detta

Anneli Skoglund
13:30 - 14:15
Trivselprogrammet - ett pedagogiskt verktyg för aktiva, trygga raster och mer aktivitet under hela skoldagen
Anneli Skoglund - Ansvarig Trivselprogrammet

Trivselprogrammet använder rasten som utgångspunkt för att främja fysisk aktivitet samtidigt som det ger eleverna verktyg inom ledarskap och inkludering. Trivselledare; alltså eleverna själva, utbildas i aktivitet och ledarskap för att leda aktiviteter på rasterna och på så vis bidra till mer aktivitet och en tryggare rast. Trivselprogrammet sätter även fokus på att öka aktiviteten under hela skoldagen med hjälp av rörelsepauser och praktiska undervisningsupplägg. Trivselprogrammet kombinerat med skolans egna handlingsplaner blir ett värdefullt verktyg i arbetet för en trygg och aktiv skolmiljö.

Föreläsningen handlar om hur man kan göra hela skoldagen mer aktiv. Vi får veta mer om hur Trivselprogrammet medverkar till att skapa trygga och aktiva raster, främjar ungt & positivt ledarskap och förbättrar skolmiljön.
Som deltagare får du prova på några rörelsepauser och praktiska undervisningsupplägg.

TL, mer än ett aktivitetsprogram - ett helhetsprogram för en bättre skolmiljö!

Annelie Karlsson
14:30 - 15:15
Samarbete med eleven i fokus
Annelie Karlsson - Specialpedagog

När frånvaron är ett faktum är det många som blir involverade. Det kan vara skola, elev, vårdnadshavare, socialtjänst och sjukvård. Många involverade innebär också att vi måste finna former för att samverka.
För att samverkan ska gynna eleven så behöver arbetet hela tiden ha eleven i fokus. Det är också då det kan bli något mer, ett samarbete.
Det kan låta självklart, men alltför ofta hamnar vi i lägen där fokus läggs på vem som borde ta ansvar för vad, med risk för att energi och tid tas från den elev som behöver allas stöd. 

I den här föreläsningen beskriver Annelie hur vi kan få till samarbetet och att hantera våra egna känslor runt det.

Att förstå och respektera varandra är en förutsättning för samverkan, hur kan vi komma dit? Vi får veta mer om hur vi kan bygga relation & samarbeta och att hela tiden hålla fokus på elevens bästa.

15:15 - 16:15
Bokbord & mingel

Dag två

Mia Börjesson
08:30 - 10:00
När självkänslan växer kommer motivationen
Mia Börjesson - Socionom

Hur bygger vi ett psykologiskt immunförsvar och på vilket sätt kan det hjälpa de unga?
Mia kommer under sin föreläsning att berätta om konsten att ha utmanande samtal. 

Vi får höra om Självförtroendehjulet - hur självbild, självkänsla och självförtroende samman och hur kan vi använda den kunskapen för att få de unga att komma till skolan

Genom Feedbacktrappan får vi kunskap om hur vi kan kommunicera med barn och unga kring förändringar

Aggie Öhman
10:15 - 11:00
Prins-modellen
Aggie Öhman - Skolutvecklare med fokus skolfrånvaro

Aggie har utvecklat PRINS-modellen (PResentINSchool), ett strukturerat sätt att arbeta med skolfrånvaro. Med avstamp i PRINS-modellen kommer hon att ge oss kunskap & redskap för att ta fram relevanta och fungerande åtgärder för att förebygga och bryta skolfrånvaro.

Tobias Forsell
11:15 - 12:00
”Man är ju typ elev, fast på avstånd”
Tobias Forsell - Specialpedagog

Tobias föreläsning utgår ifrån hans avhandling om problematisk skolfrånvaro och ger oss såväl en forskningsöversikt som konkreta råd kring vad vi kan göra för att vända frånvaro till närvaro.

Utifrån ett holistiskt perspektiv får vi veta mer om vad elev, föräldrar och skolpersonal behöver för att åstadkomma förändring i riktning skolnärvaro

 • Problematisk skolfrånvaro – bakomliggande faktorer och verksamma åtgärder – vad säger den senaste forskningen?
 • Föräldrarnas roll och vikten av att få med alla på laget - föräldrarna ser signaler långt innan frånvaron är ett faktum och de är en även en central del i  insatserna med att återupprätta en fungerande skolvardag

Tobias Forsell är utbildad förskollärare, specialpedagog och filosofie doktor i pedagogiskt arbete.

Tobias har erfarenhet av att arbete i ett kommunövergripande närvaroteam, familjebehandling och närvarostöd inom socialtjänstens öppenvård, forskning med fokus på problematisk skolfrånvaro samt arbete i kompetensgruppen Främja närvaro vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Helena Wallberg
13:00 - 14:00
Lektionsdesign för att möta alla elever
Helena Wallberg - Specialpedagog, gymnasielärare

Helena kommer i sitt inlägg att visa oss hur vi kan lyfta blicken från individnivån till gruppnivån, utan att tappa individen.

Ofta lägger vi mycket tid på att fånga upp elever som vi av olika anledningar inte lyckats möta. Hur kan vi i stället proaktivt möta alla olika elever i undervisningen och säkerställa att alla hänger med, lär sig och utvecklas? Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning ger möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar, arbeta mer förebyggande och få med alla elever från start.

I föreläsningen visar Helena fem steg till en lektionsdesign som underlättar för både lärare och elever:

Steg ett: Grunda kulturen. Förstå designbegreppet och förhållningssätt. Förstå skillnaden mellan individualisering och differentiering
Steg två: Kompetens- och hinderspaning
Steg tre: Skapa ett logiskt flöde för elevernas lärande - lärandemål och lärandemedel.
Steg fyra:Välj aktiviteter med hjälp av differentieringsaspekter
Steg fem: Kollegial kreativitet
 

Katarina Alanko
14:15 - 15:15
Back2School
Katarina Alanko - Docent i psykologi

Back2School (B2S) är en KBT-baserad intervention vid problematisk skolfrånvaro.
Metoden är utvecklad i Danmark och används där både vid universitetskliniker och av psykologer verksamma inom kommunal primärvård. Katarina och kolleger vid Åbo Akademi i Finland har utfört en pilotstudie om B2S i Finland. I sitt föredrag presenterar Katarina metoden, dess upplägg och innehåll, samt forskning om behandlingsutfall för B2S. Hon jämför också behandlingsutfall av B2S med andra motsvarande behandlingsprogram.

Back2School utgår från en handbok och är en strukturerad metod, men dess innehåll och omfattning anpassas individuellt utifrån orsakerna till skolfrånvaron i det enskilda fallet.

Katarina är docent och kliniskt verksam psykolog med erfarenhet av att jobba med barn och unga med skolfrånvaro.
Hon kommer att reflektera över sina egna, och deltagarna i pilotstudiens, erfarenheter av att jobba med en manualbaserad, strukturerad behandling.

Metoden innefattar följande:
- En inledande kartläggning med  strukturerade intervjuer
- 11 möten med eleven och vårdnadshavarna (eleven deltar inte i alla möten)
- Tre möten med skolan
- Ett uppföljningsmöte med familjen och ett skolmöte tre månader efter avslutad insats/intervention
- Hemuppgifter mellan mötena.

Metodens första steg är en omfattande kartläggning där man reder ut de bakomliggande orsakerna till skolfrånvaron. Interventionen inleds på samma sätt för alla, och därefter beslutar man om huruvida man ska lägga fokus på behandling av ångest-, depressions- eller beteenderelaterade symptom. Tillsammans med barnet och föräldrarna skapar man mål för den fortsatta insatsen. Ett av dessa mål ska vara att öka barnets skolgång.
Interventionen genomförs i nära samarbete med skolan och eventuella andra aktörer.

Robert Palmér
Konferencier / moderator
Robert Palmér

Robert har mångårig erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. 
Som programansvarig för en manualbaserad modell för arbete med omfattande skolfrånvaro var han med och utbildade och handledde ett 20-tal kommuner i Sverige och Norge och han var även drivande i att skapa ett Nordiskt nätverk. 
Robert är själv en uppskattad föreläsare och han är medförfattare till boken "Hemmasittande elever och vägen tillbaka".

Priser på konferensen

Alla priser är exklusive moms. Priser markerade i  grönt  gäller vid anmälan inom early bird-fristen. (2. okt. 2023). Vi har även grupprabatter om fem eller flera från samma arbetsplats deltar fysiskt, ta kontakt med oss så ordnar vi detta. För grupper som deltar digitalt, se rabatterade priser nedanför.

Fysiskt deltagande

Deltagaravgift, lunch och pausförtäring samt kaffe/te är inkluderat i priset. Vid val av helpension är även frukost och konferensmiddag inkluderat.

 • Båda dagarna utan övernattning (dagdeltagande)
  4700,- 5600,-
 • Endast en av dagarna
  2630,- 3170,-
Digitalt deltagande

Du kan följa konferensen live och via inspelning i 14 dagar efteråt. Om du bekostar konferensen själv (som privatperson) så erhåller du 50% rabatt på priset.

 • En digital deltagare/plats
  2100,- 2800,-
 • Grupprabatt 5 deltagare
  9975,- 13300,-
 • Grupprabatt 10 deltagare
  18900,- 25200,-
 • Grupprabatt 15 deltagare
  27090,- 36120,-
 • Grupprabatt 20 deltagare
  34440,- 45920,-
 • Grupprabatt 30 deltagare
  47250,- 63000,-
 • Grupprabatt 40 deltagare
  54600,- 72800,-
 • Grupprabatt 50 deltagare
  57750,- 77000,-

Vid anmälan av digitala grupper är det möjligt att se på konferensen på flera platser/enheter samtidigt. En person kommer att stå som ansvarig för gruppanmälning, individuell registrering sker senare.