Om webbinariet

Varje dag upplever och hanterar vi en rad känslor. Om vi är ledsna söker vi tröst, när vi är glada förmedlar vi det till omgivningen. Men för den som saknar känslofärdigheter är det inte lika tydligt hur man ska agera. Att ha intellektuell funktionsnedsättning, IF, innebär en ökad risk för känslomässig dysreglering som medför svårigheter i att uppfatta, identifiera och acceptera sina känslor samt problem med impulskontroll.

Den extra belastningen är ständigt närvarande.
När individer med kognitiva svårigheter som IF, ASD eller annan NPF-problematik möter svårigheter i vardagen uppstår ofta beteendeproblem. I brist på andra sätt att förmedla sig kommunicerar individen genom att hota, skrika, protestera, kasta saker eller göra sig själv illa. Beteenden som ställer till det för individen själv och omgivningen, familjemedlemmar, personal och andra brukare. I förlängningen riskerar beteendeproblemen att leda till otrygga boenden och sämre arbetsmiljö. Det medför också psykisk ohälsa och depression, självskador och självmordsförsök är vanligare bland personer med IF än hos befolkningen i stort. 


En ny metod ger idag personer med IF möjlighet att arbeta med de svårigheter som starka känslor kan innebära. En metod som utifrån forskning och evidens har anpassats till individens förutsättningar och kognitiva förmågor. På det här webbinariumet / utbildningen kommer Alexandra Rosendahl Santillo att ge oss en överblick över hur kognitiva svårigheter och problembeteenden kan hänga ihop och även hur personen med IF tillsammans med personal och nätverk på ett konkret sätt kan arbeta för att hantera dessa.

Utbildningen riktar sig till personal som kommer i kontakt med individer inom LSS, socialpsykiatri och psykiatri och är användbar för alla som söker och behöver kunskap om metoder, bemötande och arbetssätt för en grupp där forskning och metodutveckling varit tillbakasatt

 

 

Om föreläsaren
Alexandra Rosendahl Santillo
Alexandra Rosendahl Santillo

Alexandra är Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialistpsykolog i psykologisk behandling och psykoterapi samt handledare.

Alexandra har arbetat i specialistpsykiatrin sedan 2005, både med patienter som har självskadebeteenden och som handledare av personal i detta arbete.

Alexandra har drivit ett forskningsprojekt i Region Skåne som syftar till att ge patienter med kognitiva svårigheter en möjlighet till psykoterapi som är anpassad till deras inlärningsförmåga.
I sin bok DBT-SS Färdighetsträning beskriver hon behandlingsmodellen steg för steg. Boken är baserad på en pilotstudie som hon gjort tillsammans med ett forskarteam i Lund.

 

Program

Alexandra Rosendahl Santillo
09:00 - 12:00
Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa
Alexandra Rosendahl Santillo - leg psykolog

Brist på kunskap hos tjänsteleverantörer, både inom kommunala tjänster och inom specialistsjukvård, kan leda till att symtom på psykisk sjukdom missas, misstolkas eller tillskrivs personens funktionshinder. Detta är en viktig del av förklaringen till underrapportering och underdiagnostisering av psykisk sjukdom bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Faktorer som påverkar psykisk hälsa för personer med IF och kognitiva svårigheter kan vara många. I det här webbinariet berättar Alexandra Rosendahl Santillo hur vi kan arbeta systematiskt och evidensbaserat med att upptäcka psykiatriska diagnoser och hur vi kan hjälpa individen till ett bättre mående och fungerande. . 

 

Webbinariet sänds från studio med hög kvalitet på ljud och bild.

DBT-SS - Vad är det och varför ska vi ha det?
Genomgång av bakgrund och forskning som beskriver hur kognitiva svårigheter och känsloreglering påverkar varandra och vilka konsekvenser det innebär.
Vi får veta mer om evidensbaserad forskning, grundläggande teori för kognitiv belastning, emotionsteori och varför vanliga metoder för känsloreglering inte fungerar utan behöver anpassas utifrån individens behov och förutsättningar.

DBT-SS: Genomgång av färdigheter och metod för att konkret kunna arbete tillsammans med individer för att minska problembeteenden. Syftar till att ge grundläggande kunskaper, tekniker och göra metoden användbar.

Verksamhet och teknik: Vilka tekniker behöver personal kunna för att möjliggöra samarbete samt att kunna använda metoden och de evidensbaserade principerna oberoende av verksamhet? 
Passet ska ge dig som deltagare möjlighet att hitta användningsområden inom den egna arbetsplatsen oavsett om det är kommun, region, eller privat verksamhet.

Priser på webbinariet

Priser är ännu inte tillgängliga.