Sofia Ward

Sofia Ward

Socionom

Om föreläsaren

Sofia har arbetat många år med myndighetsutövning som rör barn och unga inom socialtjänsten, både som handläggare och arbetsledare. De senaste åren har hon arbetat med tvärprofessionell samverkan kring problematisk skolfrånvaro, först inom projektet TIPS*-teamet, som sedan utmynnade i Samverkansteamet för ökad skolnärvaro Hisingen där hon arbetar nu. Tidigare har hon arbetat som samordnare för ett Skolfamteam. Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolgången för barn som är placerade i familjehem. Sofia har en vidareutbildning i familjeterapi med systemisk inriktning.

* Tidiga Insatser vid Problematisk Skolfrånvaro

 

Sofia Ward har, eller ska ha en föreläsning på: