Om konferensen

Samverkan är en central del i arbetet med elever som har omfattande frånvaro från skolan. 
Vikten av samverkan nämns ofta men ändå är exemplen på lyckad samverkan få. 

På den här konferensen kommer vi att få ta del av både skolans, vårdens och socialtjänstensn perspektiv och de insatser som de kan erbjuda.
Författarna till antologin Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro kommer att beskriva hur de har gjort för att skapa ett gemensamt ansvar för elever med frånvaroproblematik. 
Antologin tar sitt avstamp i TIPS, ett ett utvecklings- och samverkansprojekt som pågick under tre år mellan 2019 och 2022. TIPS står för Tidiga Insatser vid Problematisk Skolfrånvaro
Vi kommer även få ta del av praktiska och konkreta kartläggningsverktyg som lyfter fram barnets röst och exempel från en norsk kommun på hur laget runt barnet blir laget med barnet.

Konferensen ger dig
 • ökad kunskap och förståelse för instanserna som möter elever med hög frånvaro
 • konkreta exempel på samverkan när den är som bäst
 • fördjupad kunskap kring svårigheter som är förknippade med skolfrånvaro, till exempel ångestproblematik
 • mycket användbart kartläggningsmaterial
 • exempel från verkligheten på hur barnets röst blir en central del i planen för återgång till skolan

För att få till fungerande samverkan måste vi gå från organisation till person och från rubrik till innehåll. Samtliga medverkande föredragshållare har minst en fot ute i arbetet med elev, vårdnadshavare och skolans personal och vi kommer att få ta del av kunskap som baseras på den erfarenhet som dessa möten gett.

Efter konferensen ska du känna till
 • hur du främjar närvaro
 • insatser vid frånvaro
 • hur en grund för god samverkan läggs
 • personliga berättelser där teoretisk kunskap vävs ihop med praktisk erfarenhet

elevhälsa, socialtjänst, barnpsykiatri, skolpersonal, skolledning, habilitering

Program

Mellan merparten av inläggen är det inlagt en kortare paus

Konferensen öppnar

Max Hjorton
09:50 - 10:30
Aktiv samverkan i teamarbete
Max Hjorton - Specialpedagog

Samverkan kan i flera fall ske som ett strukturerat arbetssätt i form av närvaroteam, skolsociala team och andra typer av samverkande team. Dessa team bygger delvis upp egna strukturer för samverkan inom den specifika fråga de arbetar med och använder den tvärprofessionella kompetensen, samt samverkan över förvaltnings-/huvudmansgränser, som en del av sitt arbetssätt. I föreläsningen beskriver Max vilka styrkor och framgångsfaktorer som finns att hämta i teamarbetet samt ger inspiration kring hur teamen kan utvecklas.

Kerstin Hassan Malin Ekfeldt Henric Råneberg
10:45 - 11:30
Vårdens roll vid skolfrånvaro
Kerstin Hassan - Leg. psykolog Malin Ekfeldt - Leg. psykolog Henric Råneberg - Leg. psykolog

Kerstin, Malin och Henric arbetar inom primärvården och specialistpsykiatrin. De kommer presentera sina erfarenheter av att arbeta med barn som har psykisk ohälsa och skolfrånvaro. Föreläsningen kommer beskriva vårdens roll, vilka insatser som kan förväntas samt framgångsfaktorer i samverkan med skolan.

Gjerdrum kommune
12:00 - 13:00
Mål, medel, mening, mestring*
Gjerdrum kommune - Mestringsteam

I det här inlägget berättar personal från Gjerdrum kommun i Norge om ett systematisk elevhälsoarbete som börjar redan på förskolan. 

Gjerdrum kommun har under de senaste åren arbetat med att bygga upp ett team där alla kommunens verksamheter som arbetar med barn innefattas (Familjecentral, socialtjänst/barnevern, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste/elevhälsa), skola, förskola/barnehage med flera). Vi kommer att få ta del av goda exempel på samverkan och även de svårigheter som kan uppstå när etablerade strukturer utmanas och ändras.

Barnkonventionen är vägledande i arbetet och artikel 3 och 12 är centrala. Gjerdrum pratar om laget med barnet snarare än laget runt barnet.

*Mestring betydar bemästra och namnet på teamet är Mestringsteamet

 

Kerstin Hassan Malin Ekfeldt
14:00 - 14:30
Ångest och problematisk skolfrånvaro
Kerstin Hassan - Leg. psykolog Malin Ekfeldt - Leg. psykolog

Barn som känner oro och ångest i skolmiljö löper större risk att utveckla skolfrånvaro. Denna föreläsning ger en beskrivning hur ångest kan te sig för barn, hur det kan vara relaterat till skolfrånvaro och hur du som vuxen kan stötta barn med ångest i skolmiljön.

Henric Råneberg Kerstin Hassan
15:15 - 15:45
Neuropsykiatrisk problematik och skolfrånvaro
Henric Råneberg - Leg. psykolog Kerstin Hassan - Leg. psykolog

Barn med svag begåvning och neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD, autism, och språkstörning löper större risk för problematisk skolfrånvaro. Utifrån klinisk erfarenhet och forskning ger Kerstin och Henric en sammanfattning av möjliga orsaker och mekanismer. Vi får också ta del av råd om hur skolpersonal kan bemöta och förebygga skolfrånvaro hos barn med denna problematik.

 

15:55 - 16:45
Panelsamtal, frågestund & mingel

Moderator uppsummerar dagen. Utrymme för att ställa frågor samt mingla med föreläsarna, utställare och övriga deltagare.  NB: streamas inte  

Dag två

Julia Andersson
09:00 - 10:00
Viktiga faktorer för att öka skolnärvaro och främja elevdelaktighet
Julia Andersson - Leg. logoped

Julia lyfter användningen av kartläggningsmaterial för att identifiera mönster relaterade till frånvaro och närvaro samt strategier för att överbrygga språkliga och kommunikativa utmaningar. Vi får ta del av praktiska verktyg och råd för att skapa en inkluderande och stödjande skolmiljö för alla elever.

Sofia Ward Ausdis Collberg
10:15 - 11:00
Socialtjänsten som resurs i arbetet med problematisk skolfrånvaro
Sofia Ward - Socionom Ausdis Collberg - Socionom

I det här inlägget får vi veta mer om hur man skapar en gemensam kartläggningsprocess, samordning av insatser, socialtjänsten som ”samverkansstödjare” och vikten av att fånga upp föräldrars behov av stöd.

Matias Pitkänen
11:30 - 12:00
Barnets delaktighet ur ett psykologiskt perspektiv
Matias Pitkänen - Leg. psykolog

Innehållet tar avstamp i teori sprungen ur forskning kring motivation. Vi får ta del av kunskap kring motivationsbegreppet och hur motivation fungerar generellt sett samt vikten att göra barnet delaktigt. Därefter lyfts  samverkansperspektivet och vinsterna med att den person som har en relation till barnet också är personen som blir barnets språkrör i möten där barnet inte själv medverkar.  

 

Max Hjorton Helena Engström
13:00 - 13:30
Samordnat arbete i praktiken
Max Hjorton - Specialpedagog Helena Engström - Koordinator Familjecentrerat arbetssätt 

I föreläsningen beskriver Helena och Max hur samverkan kring barn och unga kan genomföras i praktiken. Utgångspunkten för föreläsningen är frågorna: Hur skapar vi bra struktur för samverkan och samverkansmöten? Vad händer mellan mötena? Hur gör vi barn och familj delaktiga? Utifrån föreläsarnas erfarenheter samt befintliga riktlinjer ges exempel och inspiration på hur man kan skapa en god samverkan som leder mot de gemensamma målen och uppfyller ett syfte.

Sirkka Persson
Hur man bygger och förvaltar förtroendekapital med skolskadade elever och deras vårdnadshavare
Sirkka Persson - Verksamhetsutvecklare

När elever befinner sig i svårigheter sätts många gånger kommunikationen på prov. Ju tuffare en situation är ju viktigare blir samarbetet. För ett gott samarbete behöver elever och vårdnadshavare ha förtroende för skolan. 

Sirkka har arbetat som rektor i 20 år varav 10 år i ett av Sveriges särskilt utsatta områden och hon har under alla år haft en stor andel elever i behov av särskilt stöd. 
Tillsammans med personalen på Kringlaskolan i Södertälje bedrev hon ett framgångsrikt arbete för och med elever i problematisk skolfrånvaro.

I detta pass delar hon med sig av sina erfarenheter och Kringlaskolans systematiska arbete för att bygga ett förtroendekapital och även hur man kan agera när förtroendet är skadat. 

Priser på konferensen

Alla priser är exklusive moms. Priser markerade i  grönt  gäller vid anmälan inom early bird-fristen. (30. jun. 2024). Vi har även grupprabatter om fem eller flera från samma arbetsplats deltar fysiskt, ta kontakt med oss så ordnar vi detta. För grupper som deltar digitalt, se rabatterade priser nedanför.

Fysiskt deltagande

Deltagaravgift, lunch och pausförtäring samt kaffe/te är inkluderat i priset.

 • Båda dagarna utan övernattning (dagdeltagande)
  3900,- 4900,-
 • Endast en av dagarna
  2140,- 2740,-
Digitalt deltagande

Du kan följa konferensen live och via inspelning i 14 dagar efteråt. Om du bekostar konferensen själv (som privatperson) så erhåller du 50% rabatt på priset.

 • En digital deltagare/plats
  1500,- 2100,-
 • Grupprabatt 5 deltagare
  7125,- 9975,-
 • Grupprabatt 10 deltagare
  13500,- 18900,-
 • Grupprabatt 15 deltagare
  19350,- 27090,-
 • Grupprabatt 20 deltagare
  24600,- 34440,-
 • Grupprabatt 30 deltagare
  33750,- 47250,-
 • Grupprabatt 40 deltagare
  39000,- 54600,-
 • Grupprabatt 50 deltagare
  41250,- 57750,-

Vid anmälan av digitala grupper är det möjligt att se på konferensen på flera platser/enheter samtidigt. En person kommer att stå som ansvarig för gruppanmälning, individuell registrering sker senare.