Ungt utanförskap – unga i riskzon för kriminalitet

  • 5. dec. 2023
  • Lasse
Ungt utanförskap – unga i riskzon för kriminalitet

En tvådagarskonferens med syfte att bryta mönster och förebygga utanförskap

Konferensen samlar forskare, praktiker och föredragshållare med personliga erfarenheter vilka kommer att hjälpa oss förstå mekanismerna bakom utanförskap och presentera metoder och insatser för att bryta mönster tidigt genom stödinsatser i skolan och närsamhället.

Om konferensen i korthet

Efter att konferencier Nadim Ghazale hälsat deltagarna välkomna och öppnat konferensen så får vi höra Faysa Idle, författare och poet, dela med sig av sin resa och sina perspektiv som syster och dotter i det svenska gängkriget. Hon kommer att betona vikten av att lyfta kvinnors röster och bryta tystnaden kring våldet.

Därefter följer en rad intressanta inlägg som inleds med att leg. psykolog Peter Friberg presenterar SNAP (Stop Now and Plan), en evidensbaserad metod framgångsrik i Kanada för att förebygga kriminalitet hos barn och unga.
Vi får höra Sara Dolah och Shade Amao från FRYSHUSET berätta om organisationens modell för att stötta unga och främja deras delaktighet.

Leg. psykolog Malin Gren Landell fokuserar på socialt arbete med skolfrånvaro och studieavbrott och betonar samarbetet mellan olika samhällsaktörer.

Preventionssamordnare Karin Manole från Södertälje kommun presenterar exempel på hur kommun och civilsamhälle kan samarbeta för att stödja unga i behov och förebygga negativ utveckling.

Efter varje föredrag ges utrymme till reflektion och nätverkande och dagen avslutas med en uppsummering och frågestund ledd av Nadim.

Dag 2: Föredragshållarna lyfter teman som rasism, psykisk ohälsa och samverkan

Kurator Annie Boroian inleder den andra dagen med en föreläsning om rasism och dess påverkan på ungas känsla av tillhörighet och trygghet.

Barn- och ungdomsläkare Sven Bremberg diskuterar psykisk ohälsa bland unga, dess trender och samband med framtida utanförskap.

Mehdi Adnan Mossa, familjebehandlare och grundare av Ur Dimman, kommer att betona vikten av att investera i en trygg uppväxt för barn och ungdomar i utsatta områden.

Linn Wiklander Josefsson, enhetschef på Förebyggarenheten i Botkyrka kommun, pratar om orsaker och samband kring kriminalitet och utsatthet samt presenterar Botkyrkas arbete med de yngsta barnen och deras vårdnadshavare.

Fil. dr. Christina Söderberg håller ett inlägg som handlar om samverkan kring unga i riskzonen och dess svårigheter och möjligheter.

Lärare Jonas Nilsson avslutar konferensen med konkreta tips på hur vi skapar studiero och trygghet för elever och hanterar utmaningar och att ledarskapet sätts på prov.

Konferensen är tänkt att bli en plattform för kunskapsutbyte och reflektion kring metoder för att stödja unga i riskzonen. Panel och frågestunder kommer att ge deltagarna möjlighet att engagera sig och diskutera. Som arrangör av konferensen hoppas vi att diskussionerna och de presenterade metoderna och insatserna kommer att bidra till att skapa en positiv förändring för unga och deras familjer samt att samverkan mellan olika samhällsaktörer förstärks.  Allt för att förebygga utanförskap och normbrytande beteenden.

Ämneskategorier:
Dela på: