Om konferensen

Ätstörningar är inte ett val utan allvarliga tillstånd som är förknippade med förhöjd risk för både suicid och medicinska komplikationer.
​​​​
Vi vet att ätstörningar kan drabba alla oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, kroppsform, vikt, sexuell läggning och socioekonomisk status. Ändå pratas det sällan om mer än den smala kvinnan. Den här konferensen ska hjälpa dig att lyfta blicken och se grupper och dold problematik som ofta glöms bort när vi pratar ätstörningar

Ätstörningar har många ansikten och drabbar såväl individen som dennes familj. Genom att sprida kunskap om ätstörningar hoppas vi på att avliva myter och bryta tabun och därigenom minska skuld, skam och lidande.

Några av föredragshållarna

Louise Karlsson
Socionom och sexolog
Ata Ghaderi
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi
Marit Sahlström
Författare
Du kommer att lära dig mer om:
 • Tidiga tecken och symptom
 • Förebyggande och tidig insats
 • Skräddarsydd behandling
 • Livet med ätstörning som drabbad och anhörig
 • Hur du kan förstå och hjälpa den drabbade att hantera skuld och skam
 • Ätstörningar i andra kontext än vården
 • Ätstörningar och sexualitet
 • Graviditet och föräldraskap - att vara mamma med ätstörning

Vi har bjudit in flera av landets främsta experter till en tvådagarskonferens som ska ge dig det senaste om forskning och insatser för personer med Ätstörningsproblematik.  Vi kommer få ta del av personliga berättelser och erfarenheter baserade på såväl egna upplevelser som det professionella mötet

Efter konferensen ska du ha
 • kunskap och färdigheter i hur du kan ställa frågor och prata kring ätstörningar
 • medvetenhet om att ätstörningar är så mycket mer än anorexi
 • personliga berättelser och en ökad förståelse för ätstörningens många ansikten
 • konkreta verktyg för tidig upptäckt och intervention

Skolsköterskor, idrottslärare, pedagoger, barnmorskor, BVC/MVC/Ungdomsmottagningar, tandläkare, tandsköterskor, tandhygienister, primärvård, elevhälsoteam

Program

Mellan merparten av inläggen är det inlagt en kortare paus

09:45 - 10:00
Konferensen öppnar

Konferencier / öppningstalare inleder konferensen och hälsar er välkomna till två dagar av kunskapspåfyllnad och nätverksbyggande!
 

Ata Ghaderi
10:00 - 10:45
Förebyggande av ätstörningar: Kunskap, medvetenhet och tidiga insatser
Ata Ghaderi - Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi
Anna Ehn Cecilia Brundin Pettersson
11:00 - 11:45
Mamma med ätstörning - ett vanligt men dolt problem
Anna Ehn - Journalist och författare Cecilia Brundin Pettersson - Nutritionist

För den som har eller har en haft ätstörning är det särskilt utmanande att vara gravid och bli förälder. Risken för återfall i sjukdomen ökar och särskilt sårbar tycks den första tiden efter förlossningen vara. Tiden då det nya livet med barn ska börja.
Forskning visar att mer än var tionde nybliven mamma kan lida av ätstörningar. Ändå är detta ett dolt problem, okänt för de flesta. 
Sjukdomen innebär stort lidande och ökar risken för komplikationer för både kvinnan och barnet. 

I den här föreläsningen varvar Anna och Cecilia egna erfarenheter, forskning och berättelser från kvinnor de mött.
Anna tar avstamp i boken Mamma med ätstörning - kroppen, maten och vägen till ett sunt föräldraskap som hon skrivit tillsammans med Leone Milton och Cecilia utgår främst från möten med blivande och nyblivna mammor med ätstörningar som hon möter på
Dala ABC – ätstörningsenheten för vuxna i Dalarna.

Vad säger forskningen? Vad finns det för hjälp för dessa kvinnor? Vad säger kvinnorna själva?

 • Att bryta tystnaden kring moderskap och ätstörningar.
 • Att sticka hål på seglivade myter om vem som får ätstörningar – och varför.
 • Att ta bort skammen och lätta på skulden så att mammor ska börja våga prata och söka hjälp.
Lisa Dinkler
12:00 - 13:00
Vad är ARFID egentligen?
Lisa Dinkler - Ph.D

Lisa ger oss en överblick över forskningen som hittills finns om ARFID, vad vi redan vet och vad vi inte vet.

 1. Vad är ARFID?
 2. Vem drabbas av ARFID?
 3. Samsjuklighet
 4. Etiologi
 5. Bedömning
 6. Behandling
 7. Prognos
Mimmi Finnman
12:00 - 13:00
Livet med ARFID
Mimmi Finnman - Coachar och föreläser om ARFID.

Mimmi föreläser utifrån ett inifrånperspektiv. Hon ger oss en unik inblick i hur det är att leva med ARFID.
Med sin breda kunskap och egenupplevda ARFID berättar Mimmi vad ARFID är och hur hon har hanterat livet med ARFID.
Hon redogör också hur man som närstående eller vårdpersonal kan stötta och uppmuntra utan att förvärra situationen.

Sofia Selenius
14:00 - 14:45
Idrott och ätstörningar
Sofia Selenius - Utbildningsansvarig Frisk & Fri, MSc, PT

We Care är en föreläsning för dig som vill lära dig mer om ätstörningar kopplat till idrotten. Du får information om hur en ätstörning kan yttra sig inom idrotten samt hur du kan bemöta en eventuellt drabbad idrottare.
Föreläsningen belyser också vikten av ett hälsosamt träningsklimat och hur vi kan arbeta förebyggande inom idrottsvärlden för att minska riskerna att någon drabbas. 

Marit Sahlström
15:15 - 16:00
Vi som står bredvid - närståendeperspektiv på ätstörningar
Marit Sahlström - Författare

Marit Sahlström är författare, pedagog och föreläsare.
I boken Och runt mig faller världen, hennes hyllade romandebut, lyfter hon hur det är att ha systrar med ätstörningar.
I den här föreläsningen delar hon med sig av sina erfarenheter av att vara närstående och vägen tillbaka till en fungerande familj. 


 

Hur påverkas man som närstående?

Vad händer när de man älskar inte längre går att känna igen?

Hur hittar man kraft att orka om det är svårt att finna stöd?

Dag två

Erika Nyman Carlsson
09:00 - 10:15
Specialistvård eller inte? - När guidad självhjälp i primärvård och första linjen kan vara värdefullt
Erika Nyman Carlsson - Enhetschef Aleris Ätstörning/Med. dr

I den här föreläsningen lägger Erika tyngdpunkten på hur vi kan skapa meningsfull vård och behandling där fler får hjälp samtidigt som hon avlivar myten om att det endast är som specialist du kan åstadkomma märkbar förändring:
 

 • Ätstörning och ätproblem - vad är skillnaden, när behövs behandling?
 • Behandling - transdiagnostiskt perspektiv oberoende av diagnos
 • Alltid specialistvård? - Guidad självhjälp i primärvård och Första linjen
 • Vikten av psykopedagogik och motiverande insatser för en lyckad behandling
 • Utfall från pilotprojekt av guidad självhjälp för ätstörning i grupp

 

 

Anna PG
10:30 - 11:00
”Ska man nästan behöva dö för att få den hjälp man behöver?”
Anna PG - Ordkonstnär

Ett intensivt och känsloladdat inlägg där Anna bjuder oss med på en resa genom sitt liv.

"Ett liv fullt av A:n där Anorexi, Autism och ADHD tagit stor plats men där det viktigaste A:et är min önskan om att bli Accepterad.
Ett A-barns trottoarer då det är en berättelse om vad jag trott om livet, vad jag tror om livet och min tro på livet.
Hur ätstörningen faktiskt blev en räddning men att jag nästan behövde dö för att förstå det."


 

Karolina Palmberg
11:15 - 12:00
Samsjuklighet NPF och ätstörningar, vad är det och är det en generationsfråga?
Karolina Palmberg - Fil.mag. Kognitiv psykologi

Ungdomar, och speciellt Generation Z, är den grupp i vårt samhälle där psykisk och fysisk ohälsa ökar mest enligt alla rapporter som görs.
Generation Z är en speciell patientgrupp då de skiljer sig åt från oss vuxna vad det gäller kommunikationsvägar. Har de dessutom en NPF-diagnos och en ätstörning blir det extra av allt.
Karolina kommer att berätta om skillnaden mellan olika digitala verkligheter och hur vi genom att använda Generation Z:as sätt att kommunicera kan nå dem mycket snabbare än om vi använder det som vi tror är hjälpsamt.
Karolina ger oss en föreläsning där vi kommer utmanas att kliva in i den framtida generationens sätt att tänka och kommunicera på. 

Louise Karlsson
13:00 - 13:45
Ätstörd sexualitet? - Om ätstörningens påverkan på sexualiteten
Louise Karlsson - Socionom och sexolog

I den här föreläsning kommer Louise, med utgångspunkt från sin masteruppsats Ätstörd sexualitet? Levda erfarenheter om hur en ätstörning påverkar sexualiteten och hur ätstörningsvården upplevs hantera detta, gå igenom hur biologiska, psykologiska och sociala faktorer spelar in och påverkar möjligheten till en tillfredsställande sexualitet för personer med ätstörning. Hon kommer även lyfta huruvida dessa frågor berörs inom vården.

Grunden till uppsatsen uppkom ur hennes egen erfarenhet av ätstörning samt då det under hennes masterutbildning i sexologi framkom att det inom den allmänna hälso- och sjukvården fanns brister vad gäller att lyfta sexologiska frågor. Louise ville därför undersöka hur sexualiteten kan påverkas av en ätstörning och hur man som patient inom ätstörningsvården upplever att dessa frågor lyfts. Genom elva djupintervjuer med personer som har eller har haft en ätstörningsdiagnos har Louise fått ta del av skilda erfarenheter och upplevelser gällande hur sexualiteten påverkats för de elva informanterna. Det presenteras både tidigare och aktuell forskning på området samt informanternas önskemål och förslag kring hur man mer kan lyfta ämnen som berör relationer och sexuell hälsa.

 

Vi får ta del av forskningsläget och vad ätstörningar kan ge för konsekvenser. 

 • Hur påverkar psykologiska faktorer som ångest och depression sexualiteten?
 • Hur påverkar medicinering sexualiteten?  
 • Hur påverkar hormonförändringar sexualiteten?
 • Informanternas förslag och önskemål på hur man mer kan inkludera frågor om sexuell hälsa i en vårdkontext.

 

Olle Forsén
14:15 - 15:15
Skolan och ätstörningar
Olle Forsén - Föreläsare Frisk & Fri Stockholm

Vilka möjligheter har skolan att arbeta främjande och förebyggande med ätstörningar? Vilka utmaningar och svårigheter kan det finnas?
I denna föreläsning får ni ta del av hur det kan skapas bättre förutsättningar för att färre ska drabbas och vikten av bemötande och relationell pedagogik.  

Bild av SHEDO

SHEDO

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stödja drabbade och närstående samt arbeta intressepolitiskt och opinionsbildande för en bättre vård för dessa patientgrupper.

SHEDO kommer att finnas på plast under konferensen för att ge information, svara på frågor och för att ta del av vilka behov, utmaningar och önskemål som finns ute i era verksamheter. 

Bild av Frisk & Fri- Riksföreningen mot ätstörningar

Frisk & Fri- Riksföreningen mot ätstörningar

Frisk & Fri- Riksföreningen mot ätstörningar, är en ideell förening med lokalavdelningar på flera platser i landet. Med utgångspunkt i den egna erfarenheten stödjer Frisk & Fri personer med ätstörningar och deras närstående, sprider kunskap och arbetar förebyggande och hälsofrämjande samt arbetar intressepolitisk för ett samhälle som satsar tillräckliga resurser på att förebygga och behandla ätstörningar.

Priser på konferensen

Alla priser är exklusive moms. Priser markerade i  grönt  gäller vid anmälan inom early bird-fristen. (31. maj. 2024). Vi har även grupprabatter om fem eller flera från samma arbetsplats deltar fysiskt, ta kontakt med oss så ordnar vi detta. För grupper som deltar digitalt, se rabatterade priser nedanför.

Fysiskt deltagande

Deltagaravgift, lunch och pausförtäring samt kaffe/te är inkluderat i priset.

 • Båda dagarna utan övernattning (dagdeltagande)
  3900,- 4400,-
 • Endast en av dagarna
  2140,- 2440,-
Digitalt deltagande

Du kan följa konferensen live och via inspelning i 14 dagar efteråt. Om du bekostar konferensen själv (som privatperson) så erhåller du 50% rabatt på priset.

 • En digital deltagare/plats
  1500,- 1900,-
 • Grupprabatt 5 deltagare
  7125,- 9025,-
 • Grupprabatt 10 deltagare
  13500,- 17100,-
 • Grupprabatt 15 deltagare
  19350,- 24510,-
 • Grupprabatt 20 deltagare
  24600,- 31160,-
 • Grupprabatt 30 deltagare
  33750,- 42750,-
 • Grupprabatt 40 deltagare
  39000,- 49400,-
 • Grupprabatt 50 deltagare
  41250,- 52250,-

Vid anmälan av digitala grupper är det möjligt att se på konferensen på flera platser/enheter samtidigt. En person kommer att stå som ansvarig för gruppanmälning, individuell registrering sker senare.