Om konferensen

Mekanismerna bakom det utanförskap som leder vissa in i kriminella handlingar förklaras inte med enskilda faktorer och kan inte heller lösas genom isolerade åtgärder. Vad vi vet är att ju tidigare som insatser sätts in och ju mer laget runt/med den unge och dennes familj arbetar tillsammans, desto större är chanserna att förhindra att det normbrytande beteendet eskalerar till grövre kriminalitet och ett manifesterat utanförskap.  

På den här konferensen fokuserar vi på vikten av att bryta mönster tidigt genom stödinsatser i skolan och närsamhället. En fungerande skolgång med både närvaro och möjligheter till att lyckas med skolprestationer är en väl dokumenterad skyddsfaktor för alla barn och unga.

Föreläsarna kommer att prata om miljöfaktorer, individfaktorer och sociala faktorer som ökar risken för att hamna i utanförskap och normbrytande beteende och även ge exempel på hur vi kan stärka både den unge och dem i hens omgivning.

Vi kommer att gå från organisation till person och från rubrik till innehåll när det kommer till exempel på skyddsfaktorer och åtgärder vi kan sätta in för att ge den unge framtidshopp.

Konferensen riktar sig till alla som arbetar med barn och unga som befinner sig, eller riskerar att hamna i, utanförskap.

Några av föredragshållarna

Annie Boroian
Socionom
Ung Nordost
Ung Nordost
Peter Friberg
Leg. psykolog
Konferensen ska ge dig
 • Kunskap om tidiga insatser och samverkan
 • Konkreta tips på hur du skapar relation med ungdomar som utmanar och testar gränser
 • Inblick i användbara metoder för att upprätta studiero i klassrummet
 • Verktyg för samtal med den unge
 • Insikt kring din egen roll i att vidmakthålla ett utanförskap
 • Aktuella forskningsrön kring risk- och skyddsfaktorer

Vi har samlat personer med egna erfarenheter och yrkesverksamma till en konferens om det som troligen är den just nu viktigaste frågan - Utanförskap och dess konsekvenser för individen och samhället. Vi kan vänta oss starka berättelser, ett inifrånperspektiv och att få veta mer om insatser som kan vända utvecklingen

Efter konferensen ska du veta mer om
 • hur du skapar relation när misstron är stor
 • vad som leder till utanförskap och hur DU kan bidra till att främja "innanförskap" / delaktighet och samhörighet
 • insikter om egna fördomar och beteenden som kan ligga till grund för att förstärka känslan av utanförskap
 • kunskap om verksamma metoder och arbetssätt som kan implementeras för systematiskt arbete i er verksamhet

skolpersonal, rektorer, elevhälsa, socialsekreterare, fältassistenter, SiS, LVU-hem, polis, idrottsföreningar, samfund

Program

Mellan merparten av inläggen är det inlagt en kortare paus

09:45 - 10:10
Konferensen öppnar

Konferencier / öppningstalare inleder konferensen och hälsar er välkomna till två dagar av kunskapspåfyllnad och nätverksbyggande!
 

Carin Götblad
Inledningsanförande - ”Polisen ska inte vara de första en barnfamilj med problem möter.”
Carin Götblad - Polismästare vid Noa, expert på ungdomsbrottslighet

Carin Götblad har en bakgrund som förskollärare och fritidsledare innan hon utbildade sig till jurist och polischef. Hon har haft samma käpphäst i många år: sätt in åtgärder tidigt – till rätt barn.
För snart 14 år sedan lämnade Carin, som då var länspolismästare i Stockholm,  en väl underbyggd utredning till regeringen om hur samhället skulle motverka att unga drogs in i kriminella grupperingar.
Inte mycket av det hon då varnade för togs på tillräckligt allvar vilket återspeglas i den samhällsbild vi ser idag.

I dag är Carin Götblad polismästare vid nationella operativa avdelningen (Noa). Hennes främsta fokus är strategiska frågor rörande barn och unga och hon sitter som expert i olika regeringsuppdrag.
I sitt dagliga arbete ser hon utredningar med 14-åriga misstänkta mördare, barn som ännu inte är straffmyndiga. Barn som samtidigt är både offer och gärningsmän.

Carin tar stöd i forskningen och betonar vikten av tidig hjälp till föräldrarna – både stöd och krav – när ett barn är på väg i fel riktning. Hon för också fram civilsamhällets roll och hur det kan komplettera socialtjänsten.

Carin har genom åren fått flera utmärkelser för sitt starka engagemang för barn och unga och i frågor som rör utsatta grupper.
Carin har en vision om en folkrörelse mot brottslighet och för inkludering.

 

 

Faysa Idle
10:15 - 11:00
Våldet inifrån - en systers perspektiv
Faysa Idle - Författare

Faysa Idle växte upp i Tensta och har förlorat både vänner och familjemedlemmar i det svenska gängkriget. I dag verkar hon som poet och kreatör.
Ett ord för blod är hennes första bok. I det här inlägget får vi höra henne berätta om sin resa, sitt liv. 

 •  Vilken betydelse har familjen? Faysa beskriver sin roll som syster och dotter och målar upp sitt familjeporträtt med hjälp av berättelser och foton
 • Hur är det att leva mitt ibland våldet? Faysa berättar om hur kvinnor ofta tvingas ta en position i mitten.
 • Vad händer när en kvinna lyfter sin röst och bryter tystnaden? Faysa berättar om hur kvinnor lär sig att vara tysta, att hålla sina tankar inne.
 • Faysa beskriver orättvisorna som finns för kvinnor i den verklighet hon växt upp i. 
Peter Friberg
11:15 - 12:00
SNAP - Stop Now and Plan ; En evidensbaserad behandlingsmetod för att förebygga framtida kriminalitet
Peter Friberg - Leg. psykolog

I en vardag med skjutningar, sprängdåd och rekrytering av allt yngre personer till kriminella gäng är det lätt att fokus hamnar endast på akuta åtgärder. Ska samhället lyckas vända utvecklingen med allt grövre kriminalitet hos unga behöver vi också hitta bra evidensbaserade metoder för att förebygga kriminella livsbanor hos barn och unga i riskzonen. I det här inlägget får vi en presentation av SNAP, en metod som har starkt forskningsstöd och som varit framgångsrikt för att stävja kriminalitet i bland annat Kanada.

Forskning visar att det tidigt går att identifiera riskbeteenden som hänger ihop med senare kriminella handlingar. Inom forskningen kring antisocialt beteende och riskfaktorer pratar man om att innan en ungdom hinner utveckla kriminella beteenden så föregås det av sju varningsår, då utvecklingen av utagerande och aggressivt beteende ofta eskalerar.

Därför är det viktigt att hitta insatser riktade till yngre barn som förebygger framtida kriminalitet. SNAP är ett evidensbaserat behandlingsprogram som riktar sig till barn mellan 5 och 11 år. I föreläsningen får du höra mer om forskningen kring barn och antisocialitet samt hur man inom SNAP arbetar med att behandla utagerande aggressiva beteendeproblem hos barn för att minska risken för framtida antisociala beteenden. 

Sarah Dolah Shade Amao
12:15 - 13:00
40 år av att möta unga i utanförskap: Fryshusets modell för ungas delaktighet
Sarah Dolah - Metodutvecklare Shade Amao - Nationell projektsamordnare på Fryshuset

FRYSHUSET har i snart 40 år jobbat med att möta unga som befinner sig i riskzon att hamna i destruktiva sammanhang. Vi skapade tidigt rubriker när vi välkomnade unga från nazistiska sammanhang till våra verksamheter, och har fortsatt att utmana gränserna för inkludering sedan dess för att alla unga ska känna sig välkomna någonstans.
Genom att möta unga där de är så arbetar vi genom våra program och insatser för att stötta dem att hitta positiva vägar fram i livet: Vägar som leder bort från våld och utanförskap

Våra många år med målgruppen Unga har lärt oss mycket om vad som funkar och inte funkar när vi försöker motverka att unga hamnar i utanförskap. Vår erfarenhet av detta har vi samlat i en modell som vi kallar Fryshusets modell för ungas delaktighet. Till grund för modellen ligger att skapa tillit och relation, för att sedan guida unga in i konstruktiva och positiva banor framåt i livet.

Under föreläsningen får ni ta del av praktiska exempel på hur vi möter unga i riskzon och skapar förflyttning i positiv riktning för dem med utgångspunkt i vår delaktighetsmodell.

Malin Gren landell
14:00 - 14:45
Socialt arbete med skolfrånvaro och studieavbrott - om arbete med familjer och sociala problem.
Malin Gren landell - Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med. dr.

Skolfrånvaro är en riskfaktor för framtida utanförskap, psykisk ohälsa och att utveckla andra normbrytande beteenden.
Det finns många olika orsaker till problem med skolfrånvaro och olika begrepp varav skolk är ett. Skolfrånvaro i form av skolk kan förebyggas genom gemensamma insatser från skola, socialtjänst, kultur- och fritidsverksamheter och civilsamhället. För att nå dit behövs både ökad kunskap och effektiva metoder i verksamheter som möter barn och unga med sociala riskfaktorer. Socialarbetaren har en viktig roll att fylla som samordnare och relationsskapare.

Malin Gren Landell har under många år arbetat med skolfrånvaro och hon var ansvarig för regeringens utredning (SOU 2016:94) om skolfrånvaro.
I den här föreläsningen lägger hon tyngdpunkten på det sociala arbetets betydelse för att stärka närvaro och framtidsmöjligheter, en infallsvinkel som har varit alltför lite fokuserad i debatten. 

 

Karin Manole
15:00 - 15:30
Ungdomar behöver en kommun och ett civilsamhälle som jobbar tillsammans
Karin Manole - Preventionssamordnare

Att vända den negativa utveckling som sker idag med allt fler unga personer som begår allt fler allvarliga brott är en uppgift där hela samhället behöver bidra.
Det finns idag ett starkt och kompetent civilsamhälle som vill bidra även i de svåraste samhällsutmaningar vi har, och inom kommunerna behöver vi skapa förutsättningar för att nyttja varandras styrkor så de kommer ungdomarna till gagn. Det största förtroendet och tilltron till att man kan få hjälp finns många gånger hos civilsamhället och det är därför otroligt viktigt att kommunen och civilsamhället tillsammans erbjuder den bästa tillgängliga hjälp som finns att få.

I det här föredraget får du exempel på hur man som kommun kan jobba för att tillsammans med civilsamhället nå så många människor som möjligt i behov av stöd och se till att rätt erbjudande ges av rätt aktör och vid rätt tillfälle.

Christina Söderberg
15:45 - 16:15
Samverkan kring unga i riskzonen - meningsfullt eller meningslöst? Svårigheter och möjligheter i det viktiga brottsförebyggande samarbetet.
Christina Söderberg - Fil. dr i socialt arbete
 • Vad kan skolan tillsammans med andra göra för att minska ungdomskriminaliteten?
 • Vilka framgångsfaktorer finns för en lyckad samverkan?
 • Hur fungerar samverkansformen SSPF på bästa sätt?
16:15 - 17:00
Panelsamtal, frågestund & mingel

Moderator uppsummerar dagen. Utrymme för att ställa frågor samt mingla med föreläsarna, utställare och övriga deltagare. 

Bild av MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. MUCF fördelar också statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. 

I fjol släppte MUCF rapporten  Utanförskap och unga - en socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga
MUCF kommer att finnas på plats under konferensen för att svar på frågor och för att ta del av vilka behov och önskemål som finns ute i era verksamheter. 

Bild av Bris – Barnens rätt i samhället

Bris – Barnens rätt i samhället

Bris är Sveriges ledande barnrättsorganisation. Grunden för all Bris verksamhet är barnkonventionen.
Bris står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället samt påverka politiker och beslutsfattare för att skapa ett bättre samhälle för barn.

Bris erbjuder ett brett och nära stöd genom sin nationella stödlinje 116 111 och genom sina Brismottagningar. Den nationella stödlinjen har öppet dygnet runt via sms, chatt, mejl och telefon.
Brismottagningarna erbjuder ett fördjupat individuellt stöd och stöd i grupp

Besök Bris hemsida: www.bris.se

Bris genomför en rad informationskampanjer för barn, däribland kampanjen Det är inte för sent som riktar sig till barn och unga som riskerar att dras in i gängkriminalitet. Här lyfter vi röster som inte får höras, belyser hur våldet drabbar barn och tipsar vuxna om hur de kan agera för att hjälpa någon att välja en bättre väg i livet. Kampanjen handlar också om att informera om det stöd som finns att få från Bris.

Läs mer om Det är inte för sent: https://detarinteforsent.se/

Bris driver även Sverige största barnrättsnätverk, Bris nätverk, som samlar alla som aktivt arbetar för och med barn.
Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället.

Läs mer och gå med i Bris nätverk: https://www.bris.se/brisnatverk

Dag två

Annie Boroian
09:00 - 09:45
Rasism och utanförskap hos unga
Annie Boroian - Socionom

Rasism är ett ämne som i högsta grad är närvarande i dagens samhälle - inte minst när det kommer till unga som befinner sig i utanförskap. Under föreläsning går Annie igenom vad rasism innebär ur ett större samhälleligt perspektiv men också hur det påverkar ungdomars känsla av tillhörighet och trygghet. Föreläsningen kommer bland annat att beröra ämnen såsom minoritetsstress, vithetsnormer, identitet och bemötande.
Hur kan vi förstå ungdomarnas upplevelser?
Vågar vi se våra egna rasistiska felsteg för att motverka ytterligare utanförskap? 

Sven Bremberg
10:00 - 10:45
Psykiska ohälsa bland unga – trender, förklaringar och åtgärder
Sven Bremberg - Barn -och ungdomsläkare, docent

I den här föreläsningen får vi veta mer om risk- och skyddsfaktorer för framtida utanförskap och psykisk ohälsa.
Sven lyfter konsekvenserna av utebliven skolgång och skolresultatens betydelse.
Vi får veta mer om sambandet mellan betyg i åk 9 och suicidalitet, kriminalitet och drogbruk 

Mehdi Adnan Mossa
11:00 - 11:30
Den kriminell världen rör sig fortare än krafterna som vill stoppa den
Mehdi Adnan Mossa - Familjebehandlare

Det pratas mycket Om kriminaliteten, Om problemen i förorterna. Många politiker skriker “hårdare straff” istället för att prata Med människor och inse värdet av att investera i en trygg uppväxt för barn och ungdomar i utsatta områden.

Mehdi är grundare till Ur Dimman, ett initiativ som skapades för att göra utsatta ungdomars röster hörda. 
Ur Dimman vill att samhället ska ha fokus på förbeyggande insatser för att hjälpa unga och deras familjer istället för att sätta plåster på öppna sår med hårdare straff och repressiva åtgärder.  

Ur Dimmans vision är ett enat samhälle där alla känner sig inkluderade och sedda.
Tryggheten ska kännas i luften och vägen dit är faktiska och genomförbara förändringar.
 

Linn Wiklander Josefsson
11:45 - 12:30
Vi måste börja tidigare
Linn Wiklander Josefsson - Enhetschef Förebyggarenheten

 

 • Orsaker och samband: kriminalitetens och utsatthetens grund – vad ska förebyggas? 
 • Läget i Sverige: de allra yngsta. 
 • Botkyrkas arbete kring och med de yngsta barnen och deras vårdnadshavare: familjecentraler, öppna förskolor, hembesöksprogram, föräldraskapsstödsprogram, samverkan med förskolor, skolor och andra viktiga aktörer. Lokala inriktningar.
 • Framåtblick: utmaningar och framgångsfaktorer.

Botkyrka - kommunen som är långt ifrån lagom.

Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare. I kommunen talas över 100 språk och här blandas tätort med skärgård och vacker natur.

Botkyrka har uppmärksammats som ett utanförskapsområde och i media är det lätt att endast få med sig det negativa. Det är emellertid viktigt att lyfta det positiva som såklart överväger. De flesta människor begår inte brott och det finns en oerhörd kraft i kommunens medborgare, kommun, region, civilsamhälle och polis som nära och frekvent arbetar tillsammans med både utmaningar och  främjande processer.

 

Ung Nordost
13:30 - 14:15
En blind fläck – tjejer i gängkriminella miljöer
Ung Nordost - Ung Nordost

UngNordost är en verksamhet inom Socialförvaltningen Nordost, Göteborg, som vänder sig till unga i åldern 10–25 år. UngNordost består av två enheter; UngÖst och UngAngered med varsitt team som erbjuder koordinerande, behandlande och uppsökande insatser.
Genom den ESF-finansierade förstudien ”En blind fläck - tjejer och gängkriminalitet” har UngNordost haft möjlighet till ett mer fokuserat arbete kring tjejer i stadsdelen. Förstudien visade på ett tydligt behov av att titta närmare på de tjejer som växer upp, lever i eller på annat sätt har anknytning till den gängkriminella miljön.
Tjejer som många gånger är osynliga och "går under radarn" och därför förblir oupptäckta av polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra samhällsaktörer. UngNordost har därefter beviljats ESF-finansiering för ett tvåårigt projekt med fokus på just dessa unga kvinnor.

På konferensen kommer projektgruppen att berätta mer om förstudien samt om det nystartade projektet. 

Jonas Nilsson
14:30 - 15:45
"Att upprätta studiero" och "När ditt ledarskap utmanas" - Dubbelpass
Jonas Nilsson - Lärare

Att skolnärvaro och skolprestationer är en skyddsfaktor kommer flera av föreläsarna att belysa under konferensen.
Jonas Nilsson ger oss under det här dubbelpasset konkreta tips på hur vi kan skapa trygghet för eleverna och därmed förutsättningar för dem att lyckas i skolan.
Du får också veta mer om hur du kan agera när ditt ledarskap utmanas. 

 

 • Vad innebär studiero i ett klassrum?
 • Hur förebygger du svårigheter och oro?
 • Hur tydlig måste du vara?
 • Hur blir du trovärdig som pedagog?
 • Hur upprättar du goda relationer?
 • Hur gör du med elever som testar gränserna?
 • Hur hanterar du mindre och större överträdelser?
 • Hur följer du upp överträdelser?
 • Elever som ogillar dig, hur kan du möta dessa?
15:50 - 16:00
Slutord

Vår moderator uppsummerar två dagar fyllda av kunskap och klokskap och skickar med oss några visdomsord på vägen vidare.
 

Alexandra Pascalidou
Konferencier / moderator
Alexandra Pascalidou

Alexandra Pascalidou är en prisbelönt journalist, författare, dramatiker och människorättskämpe som ägnat de senaste 10 åren åt ungas utanförskap och kriminalitet. I sina kritikerrosade böcker ”Mammorna” och ”Var är papporna?” samt den Prix Italia-nominerade SVT-serien ”Mammorna i våldets skugga” skildrar hon ämnet. Alexandra är en flitigt anlitad föreläsare på temat runtom i landet på allt från skolor till anstalter och hon har även gjort teaterföreställningen ”Mammorna” på Stadsteatern och Riksteatern.

Alexandra Pascalidous arbete mot segregation, sexism och rasism har uppmärksammats och hyllats, flera gånger om. 
Den röda tråden i allt hon gör är alltid människovärdet och mångfalden!

 

Priser på konferensen

Alla priser är exklusive moms. Priser markerade i  grönt  gäller vid anmälan inom early bird-fristen. (1. dec. 2023). Vi har även grupprabatter om fem eller flera från samma arbetsplats deltar fysiskt, ta kontakt med oss så ordnar vi detta. För grupper som deltar digitalt, se rabatterade priser nedanför.

Fysiskt deltagande

Deltagaravgift, lunch och pausförtäring samt kaffe/te är inkluderat i priset.

 • Båda dagarna utan övernattning (dagdeltagande)
  4900,- 6800,-
 • Endast en av dagarna
  2740,- 3880,-
Digitalt deltagande

Du kan följa konferensen live och via inspelning i 14 dagar efteråt. Om du bekostar konferensen själv (som privatperson) så erhåller du 50% rabatt på priset.

 • En digital deltagare/plats
  2100,- 2800,-
 • Grupprabatt 5 deltagare
  9975,- 13300,-
 • Grupprabatt 10 deltagare
  18900,- 25200,-
 • Grupprabatt 15 deltagare
  27090,- 36120,-
 • Grupprabatt 20 deltagare
  34440,- 45920,-
 • Grupprabatt 30 deltagare
  47250,- 63000,-
 • Grupprabatt 40 deltagare
  54600,- 72800,-
 • Grupprabatt 50 deltagare
  57750,- 77000,-

Vid anmälan av digitala grupper är det möjligt att se på konferensen på flera platser/enheter samtidigt. En person kommer att stå som ansvarig för gruppanmälning, individuell registrering sker senare.