Om konferensen

Det pratas mycket Om kriminaliteten, Om problemen i förorterna. Frågan är akut men åtgärderna för att bryta mönstret och förändra tar tid och kräver långsiktighet.

På den här konferensen kommer vi att lyfta fram många av de goda exemplen som finns runt om i landet. Vi får träffa eldsjälar och vi får ta del av hur systematiskt och genomtänkt arbete kan skapa förändring. Istället för att lyssna till de som skriker efter hårdare straff möter vi föreläsare som pratar Med människorna som lever med våldet som en ständigt närvarande del av sin vardag. 

Vi får ta del av inlägg som utmanar vårt sätt att tänka och förhålla oss till en situation som skakar samhällets grundvalar. Vi tvingas reflektera över egna beteenden och fördomar som bidrar till att skapa, förstärka och vidmakthålla såväl mellanförskap som utanförskap. Vi kommer att prata om politiskt eftersatta områden istället för socialt utsatta områden och lägga fokus å vikten av att bryta mönster tidigt genom stödinsatser i skolan och närsamhället. 

Delar av texten ovan är citat tagna från Mehdi Adnan Mossa, grundare till Ur Dimman, ett initiativ som skapades för att göra utsatta ungdomars röster hörda. 
Ur Dimmans vision är ett enat samhälle där alla känner sig inkluderade och sedda.

Den här konferensen är ett led i att lyfta fram inte bara ungdomarnas röster utan rösterna hos alla de som lever med utsatthet, otrygghet och utanförskap som en del av sin vardag. 

Några av föredragshållarna

Elissa Kosho
Mindsetcoach och överlevare
Jerzy Sarnecki
Professor emeritus kriminologi
Konferensen ska ge dig
 • Fördjupad kunskap om tidiga insatser och samverkan
 • Konkreta tips på hur du skapar relation med ungdomar som har negativa erfarenheter och en misstro mot världen kring sig
 • Insikt kring din egen roll i att vidmakthålla ett utanförskap
 • Kännedom om idrottsrörelsen som en väg bort från kriminalitet och in i en gemenskap
 • Aktuella forskningsrön kring risk- och skyddsfaktorer

Vi har samlat personer med egna erfarenheter och yrkesverksamma till en konferens om det som troligen är den just nu viktigaste frågan - Utanförskap och dess konsekvenser för individen och samhället. Vi kan vänta oss starka berättelser, ett inifrånperspektiv och att få veta mer om insatser som kan vända utvecklingen

När du lämnar konferensen så har du bättre koll på
 • Vad som leder till utanförskap och hur Du kan bidra till att främja innanförskap, delaktighet och samhörighet
 • insikter om egna fördomar och beteenden som kan ligga till grund för att förstärka känslan av utanförskap hos de individer du möter
 • kunskap om verksamma metoder och arbetssätt som kan implementeras för systematiskt arbete i er verksamhet
 • goda modeller för samverkan som involverar socialtjänst, polis, skola och närsamhället

Konferensen riktar sig till alla som träffar barn, unga och vuxna som lever med utsatthet och otrygghet som en del av sin vardag. Skolpersonal, rektorer, elevhälsa, socialsekreterare, fältassistenter, SiS, LVU-hem, polis, idrottsföreningar, trossamfund, dagligvaruhandel med flera

Program

Mellan merparten av inläggen är det inlagt en kortare paus

09:45 - 09:50

Konferensen öppnar

Jerzy Sarnecki
09:50 - 10:30
Den desorganiserade, organiserade brottsligheten. Kriminella nätverk i Sverige
Jerzy Sarnecki - Professor emeritus kriminologi

I det här inlägget möter vi Sveriges troligen mest erfarne och kunnige på forskningsfältet. I sin presentation går Jerzy igenom hur man studerar kriminella nätverk och vad forskningen säger om nuvarande situation med skjutningar och sprängningar. Han kommer att berätta om hur  olika brottstyper har utvecklats i landet under de senaste åren
Vidare går han igenom hur strukturer hos de kriminella nätverken ser ut, nätverkens koppling till det övriga samhället samt de kriminalpolitiska konsekvenserna av nätverksbrottsligheten. Även kriminologiska teorier om orsaker till uppkomsten av våldsamma subkulturer kommer att beröras.

Nikki Löfven Elin Calderon
10:45 - 11:30
Samverkan när den är som bäst; EST – Effektiv samordning för trygghet
Nikki Löfven - Kriminolog Elin Calderon - Kriminolog

I den här föreläsningen får vi veta mer om samverkan i socioekonomiskt utsatta områden för att arbeta brottsförebyggande samt minska rekrytering av unga till gängkriminalitet.

Målet med EST är en kraftsamling där alla ska med; Socialtjänst, polis, skola, trossamfund, fastighetsägare och frivilligorganisationer, föreningar och grannar.

Alla mot samma mål och med samma fokus.

Ett arbete som är samordnat i tid, område, målbild och riktning för uppmärksamheten. 

Charbel Gabro
11:45 - 13:00
Bygg fler broar av mångfald och öka kompetensen i hela din verksamhet
Charbel Gabro - Inspiratör

 

Charbel tar med oss på en upplevelsebaserad show som grundar sig i forskning och praktiska värderingsövningar. En åktur som syftar till en större interkulturell förståelse samt verktyg för att arbeta vidare med mångfald och inkludering. 
Han får var och en av oss att fundera på frågan - hur inkluderande är du och din arbetsplats?

Charbel beskriver sig som brobyggaren som river murar för att integrera och förena. Med modet att utmana det etablerade leder Charbel vägen mot en mer sammanlänkad och inkluderande framtid.

Charbel har en unik förmåga att inspirera och beröra sin publik. Du bjuds på en fartfylld show fylld av skratt, tårar och ”hjärtöppnande aha-upplevelser”. 

Mesir Taki Anders Bolund
14:00 - 14:30
Trovärdiga budbärare och relationsbaserad praktik för att förebygga våld i kriminella miljöer
Mesir Taki - Statsvetare, handläggare Brå Anders Bolund - Socionom/Utredare Brå

Vad är trovärdiga budbärare och hur kan vi organisera krafter från det offentliga och lokalsamhället för att nå ut med stöd och hjälp till människor som befinner sig i farliga sammanhang?
Varför är legitimitet och förtroendekapital både gentemot målgrupp och lokalsamhälle viktigt i det våldsförebyggande arbetet och hur borde stödet vara utformat för att få fler att kunna lämna kriminella miljöer?

Det här och mycket mer kommer Anders Bolund och Mesir Taki från Brottsförebyggande rådet att belysa. Genom sina samlade erfarenheter från arbete med gruppvåldsintervention (GVI) och sociala insatsgrupper (SIG) argumenterar de för att det i en svensk kontext finns ett stort behov att involvera unika aktörer från lokal- och civilsamhället som genom sin relationsskapande praktik har förmåga att nå ut och förmedla stöd- och hjälp, och som till och med kan kyla ner konflikter och förhindra att de övergår till våld. Anders och Mesir kommer också redogöra för vikten av ett tydligt ledarskap i arbetet med trovärdiga budbärare.

Linda Stålberg Peter Folkesson
15:00 - 15:45
Tillhörighet är nyckeln
Linda Stålberg - Kriminolog / Utvecklingsledare Peter Folkesson - Chef Spiraenheten

Hur kan civilsamhälle, kommunala verksamheter och näringsliv arbeta tillsammans i lokalsamhället för att förbättra uppväxtvillkoren och förebygga utanförskap och kriminalitet? Peter Folkesson och Linda Stålberg från Sandvikens kommun berättar om hur arbetet med systemet Communities That Care stärker barns känsla av tillhörighet till sunda förebilder och bidrar till en effektiv samverkan i det förebyggande arbetet. CTC är ett långsiktigt preventions- och utvecklingsarbete, som kännetecknas av en samverkansprocess där aktörer i närområdet engageras och medverkar.

Några av ämnena som föreläsarna kommer att  djupdyka i:

 

 • Att arbeta med risk- och skyddsfaktorer 
 • Att skapa tillhörighet till prosociala sammanhang och förebilder 
 • Exempel på effektiv lokal samverkan
 • Föräldrastödsprogram
 • Höjaspelet
16:00 - 16:45
Panelsamtal, frågestund & mingel

Moderator uppsummerar dagen. Utrymme för att ställa frågor samt mingla med föreläsarna, utställare och övriga deltagare.  NB: streamas inte  

Dag två

Elissa Kosho
09:00 - 09:45
Utanförskapets Ansikte: Berättelser från De Som Lever i Skuggan
Elissa Kosho - Mindsetcoach och överlevare

Elissa lyfter sin roll i att förebygga utanförskap och främja trygghet genom att, med retoriken som redskap, dela med sig av sin egen livsresa. 

Elissa talar om betydelsen av närsamhällets roll i att förebygga utanförskap och främja trygghet utifrån egna erfarenheter och strategier för hur olika aktörer kan samverka för att skapa inkluderande och trygga miljöer.

Fokuset i Elissas föreläsning kommer att ligga på vad individen själv kan göra och hur hen kan agera för att hjälpa sig själv i utsatta situationer. Hon berör även arbetet med att förebygga utsatthet genom att minska på fördomar, utfrysning och bristande kunskap. 

Rissa Seidou
10:00 - 10:45
När andra lämnar står polisen kvar
Rissa Seidou - Polis

Med målsättningen att stoppa nyrekryteringen till gäng och terrorgrupper, samt att främja avhopp från desamma, arbetar Rissa nära både de gängkriminella och lokalsamhällets övriga medborgare i Järva.

Järva har fått internationell uppmärksamhet på grund av det hårda klimat och gängkriminaliteten som förknippats med området. I den här föreläsningen får du höra hur och varför Rissa som områdespolis samverkar med skolor, socialtjänst, kriminalvården, trossamfund och andra samhällsaktörer i det komplexa brottsförebyggande arbetet. Föreläsningen lyfter framgångar och utmaningar med att stå kvar när samhället sviker och alla lämnar.

Ninos Gawrieh
11:15 - 12:00
Vägen från utsatta till attraktiva bostadsområden
Ninos Gawrieh - Säkerhets och trygghetschef

Samhället har hårdnat och under en lång tid har kriminalitet, skottlossningar och elände gått från en undanskymd  tillvaro i undre världen till våra bostadsområden.
Mitt bland kommuninvånare, hyresgäster, föräldrar och barn så har skjutningar blivit en del utav vardagen. I media hör vi hur det pratas om utsatta områden. Medan samhället rustar upp sig för att motverka detta så fortsätter människor leva mitt bland osäkerheten och rädslan.
Vi kan behöva hårdare tag men det ena behöver inte utesluta det andra. I en tid där vi går mot hårdare tag får vi inte heller glömma bort det empatiska och relationsskapande biten.
Den inkluderande och kärleksfulla delen, den som påminner oss om att vi är människor. 

Med över ett decennium av erfarenhet i ryggsäcken har Ninos varit med och arbetat bort stämpeln utsatta områden, som han hellre ser som prioriterade områden på två platser.

  Ninos Gawrieh är Säkerhets- och trygghetschef på ett bostadsbolag där han arbetar med social hållbarhet, trygghet och säkerhetsfrågor.
  I den här föreläsningen delar han med sig av det arbetet och lyfter även fram de bra sakerna som sker i dessa områden.

  Några av sakerna som kommer att belysas är:

  • Förarbetet och rekryteringar
  • Ägarskapet
  • Kulturella skillnader
  • Innanförskap, Mellanförskap och Utanförskap
  Löparakademin
  13:00 - 13:45
  Idrott som förändringsverktyg - Hur man bygger en inkluderande förening i dagens Sverige
  Löparakademin - Vandad Assadi & John Laselle

  Idrott som förändringsverktyg - Hur man bygger en inkluderande förening i dagens Sverige

  Föreläsarna Vandad och John har i över 15 år verkat för jämlik hälsa och social inkludering genom den nationella organisationen Löparakademin. 
  Deras föreläsning belyser den ojämlika folkhälsan i dagens Sverige och hur man kan bygga en gräsrotsrörelse som ett motmedel.
  Ämnen som berörs är bland annat betydelsen av låga trösklar och uppsökande arbete samt hur en meningsfull fritid kan fungera som ett effektivt skydd mot utanförskap.
  Vidare delar Vandad och John sina erfarenheter kring hur man kan nå ut till den berörda målgruppen genom att vara relevant, attraktiv och begriplig. 

  Föreläsningen tar avstamp i Löparakademins förebyggande arbete i socioekonomiskt utsatta områden och föreningens resa från ett litet lokalt initiativ till en ledande aktör inom jämlik hälsa med omfattande nationell verksamhet.


   

   

  - förebyggande arbete i socioekonomiskt utsatta områden
  - vikten av låga trösklar och uppsökande arbete  
  - hur gör man för att nå ungdomar och skapa gemenskap kring prosociala värden
  - meningsfull fritid är ett skydd mot utanförskap 

  Alen Delic
  14:15 - 14:45
  Sluta skjut!
  Alen Delic - Sjukhusimam

  Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade Malmöbor i samhällets organisationer och föreningar, för att minska skjutningar och andra grova våldsbrott.

  Civilsamhällets roll i social sammanhållning är central. Genom att främja gemenskap, delaktighet, förtroende och social rättvisa så bidrar civilsamhället till att skapa ett mer sammanhållet och resilient samhälle.

  Deras arbete med att minska klyftor, stödja innovation och sprida kunskap är avgörande för att bygga en inkluderande och rättvis framtid för alla medborgare.

   

  Under åren som Sluta Skjut existerar i Malmö har det visat stor framgång, där dödligt våld minskat markant, något civilsamhället haft en avgörande roll i.

  Strategin Sluta skjut bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI (gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Det handlar inte bara om andra arbetsmetoder. Strategin handlar också om ett välkoordinerat samarbete, ett bättre nyttjande av existerande resurser och sättet man kommunicerar med våldsdrivande grupperingar på.

  Ingen, inte ens de som skjuter vill att det grova våldet ska fortsätta, därav görs en gemensam kraftansträngning med ett tydligt mål - Sluta skjut!

  Beatrice Lönnqvist
  14:45 - 15:15
  Trygga rum
  Beatrice Lönnqvist - Präst och kyrkoherde

  Trygga rum, oväntade möten och när det inte blir som man har tänkt sig

  Svenska kyrkan i förortsområden vill bidra till ett gott samhälle och arbetar därför med att skapa trygga rum, möten och olika samarbeten.
  Men det är svårt att alltid göra rätt och ibland blir det inte som man har tänkt sig.
  Genom att dela några erfarenheter kommer Beatrice att berätta om utmaningar men också ge hopp för att bygga ett gott närsamhälle.

  15:15 - 15:45
  Slutord

  Vår moderator uppsummerar två dagar fyllda av kunskap och klokskap och skickar med oss några visdomsord på vägen vidare.
   

  Robert Palmér
  Konferencier / moderator
  Robert Palmér

  Robert har mångårig erfarenhet av arbete inom psykiatri, socialtjänst och skola. 
  Han kännetecknas av sitt engagemang och förmågan att få personer runt omkring sig att känna sig sedda. 
  Som föreläsare och utbildare har han stått på scener i hela Norden och han har även modererat ett flertal större konferenser.

  Som moderator har han god nytta av sina personliga egenskaper och sina erfarenheter av 35 års arbete med barn, unga och vuxna både på "golvnivå" och i arbetsledande roller. Erfarenheter som hjälper honom att sätta sig in i komplexa frågor, förstå deltagarnas perspektiv och kunna ställa de kritiska och obekväma frågorna som en konferens ska belysa. 
   

  Priser på konferensen

  Alla priser är exklusive moms. Priser markerade i  grönt  gäller vid anmälan inom early bird-fristen. (30. sep. 2024). Vi har även grupprabatter om fem eller flera från samma arbetsplats deltar fysiskt, ta kontakt med oss så ordnar vi detta. För grupper som deltar digitalt, se rabatterade priser nedanför.

  Fysiskt deltagande

  Deltagaravgift, lunch och pausförtäring samt kaffe/te är inkluderat i priset.

  • Båda dagarna utan övernattning (dagdeltagande)
   4900,- 6200,-
  • Endast en av dagarna
   2740,- 3520,-
  Digitalt deltagande

  Du kan följa konferensen live och via inspelning i 14 dagar efteråt. Om du bekostar konferensen själv (som privatperson) så erhåller du 50% rabatt på priset.

  • En digital deltagare/plats
   1800,- 2000,-
  • Grupprabatt 5 deltagare
   8550,- 9500,-
  • Grupprabatt 10 deltagare
   16200,- 18000,-
  • Grupprabatt 15 deltagare
   23220,- 25800,-
  • Grupprabatt 20 deltagare
   29520,- 32800,-
  • Grupprabatt 30 deltagare
   40500,- 45000,-
  • Grupprabatt 40 deltagare
   46800,- 52000,-
  • Grupprabatt 50 deltagare
   49500,- 55000,-

  Vid anmälan av digitala grupper är det möjligt att se på konferensen på flera platser/enheter samtidigt. En person kommer att stå som ansvarig för gruppanmälning, individuell registrering sker senare.